PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

 1. Podatki i opłaty które mogą być pobieranie przez inkasentów (podatek: rolny, leśny od nieruchomości, opłaty lokalne: miejscowa, uzrowiskowa, targowa, za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbowa)?
 2. Jak inkasent opłaty targowej może sprawdzić (w oparciu o jakie dokumenty) kto jest rolnikiem uprawnionym do zwolnienia z opłaty targowej za handel w piątek i sobotę?
 3. Pobór podatków i opłat w drodze inkasa – uprawnienie czy obowiązek zarządzenia poboru w drodze inkasa?
 4. Inkasent podatków i opłat czyli kto może być inkasentem i w jaki sposób inkasent jest powoływany?
 5. Omówienie konstrukcji uchwały rady gminy/miasta w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa.
 • kto może być inkasentem?
 • czy inkasentem może być pracownik urzędu gminy, strażnik straży miejskiej, radny?
 • czy osoba/podmiot wskazywany na inkasenta musi wyrazić zgodę na pełnienie tej funkcji?
 • czy radny gminy/miasta może być inkasentem?
 • czy radny gminy, który ma być inkasentem powinien wyłączyć się z głosowania nad swoją kandydaturą?
 • czy oprócz wskazania inkasentów w uchwale rady gminy/miasta z inkasentami powinna być zawarta umowa na pobór podatków i opłat?
 • czy inkasenci powinni być wskazani poprzez podanie imienia, nazwiska i co z ochroną danych osobowych?
 • czy określając inkasenta należy podać jego PESEL?
 • określenie wynagrodzenia za inkaso (czy wolno obniżyć wynagrodzenie za inkaso w trakcie roku podatkowego?)
 • czy wolno w drodze uchwały określić inne obowiązki inkasentów poza poborem podatków i opłat (np. doręczanie korespondencji, upomnień, sporządzanie dodatkowych informacji i sprawozdań związanych z inkasem)?
 • czy wolno w uchwale dot. inkasa zobowiązać inkasentów do prowadzenia ewidencji podmiotów zobowiązanych do płacenia opat miejscowych?
 • czy wolno zobowiązać inkasenta aby rozliczał się z organem podatkowym w tym samym dniu, w którym dokonana była wpłata?
 1. Specyfika poboru poszczególnych podatków i opłat w drodze inkasa (terminy płatności, częstotliwość poboru, czy po każdym terminie płatności inkasent musi rozliczyć się z organem podatkowym z wpłat i pobranych dokumentów?)
 2. Sposoby dokonywania wpłat do inkasenta (czy płatność u inkasenta może być dokonana kartą płatniczą?)
 3. Terminy płatności poszczególnych podatków i opłat a terminy rozliczenia inkasenta z organem podatkowym.
 4. Czy inkasent może pobierać podatki i opłaty, które stanowią zaległości (najnowsze interpretacje i orzeczenia sądów)?
 5. Czy inkasent może pobierać od podatników odsetki i koszty upomnienia?
 6. Czy inkasent może pobierać podatki i opłaty od podatników prowadzących działalność gospodarczą?
 7. Czy będący inkasentem np. sołtys może sam od siebie – jako podatnika – pobrać podatek i w tym zakresie mieć naliczoną prowizję?
 8. Dokumentowanie wpłat dokonywanych u inkasenta (w oparciu o jakie dokumenty inkasent pobiera podatki i opłaty, kiedy organ podatkowy wydaje stosowne dokumenty księgowe inkasentowi, czy w przypadku wszystkich podatków i opłat inkasentowi należy wydać odpowiednie dokumenty?)
 9. Terminowość wpłat podatków i opłat pobranych przez inkasenta (jakie działania podejmuje organ podatkowy w przypadku nieterminowej wpłaty inkasenta?).
 10. Rozliczenie inkasenta z pobranych wpłat w komórce księgowości podatkowej (na co zwrócić szczególną uwagę? W jaki sposób rozliczyć z pobranych kwitariuszy? Czy inkasent powinien przedstawić w rozliczeniu dodatkowe informacje, zestawienie itp.?)
 11. Czy wpłata dokonana u inkasenta na bieżący podatek/ratę może być zaksięgowana na starsze zaległości podatnika?
 12. Księgowanie wpłat pobranych przez inkasenta na kontach poszczególnych podatników (zasady prowadzenia pozabilansowego konta 991 „Rozrachunki z inkasentami”)
 13. Wynagrodzenie inkasenta (kiedy i na podstawie jakich dokumentów wypłacić wynagrodzenie inkasentowi?, czy inkasent może pomniejszyć wpłatę podatków lub opłat pobranych od podatników o należne wynagrodzenie?, Czy inkasentowi można pomniejszyć wynagrodzenie za nieterminowe odprowadzenie pobranych podatków? )
 14. Pytania.