PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym:  z 2022r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury”, Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

I. ORGANIZACJA, RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA FINANSOWA W INSTYTUCJACH KULTURY.

1. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury oraz ich wpływ na ewidencję księgową – pytania i odpowiedzi.

2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont – w tym:

a) ujęcie w świetle KSR 7 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu:

 • zdarzeń mających miejsce po dniu bilansowym,
 • błędów z lat poprzednich,
 • zdarzeń dotyczących zamykanego roku po dniu sporządzenia i zatwierdzeniu sprawozdania,

b) prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,

c) plany finansowe Instytucji Kultury.

3. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów:

a) Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty, rozliczenia międzyokresowe – schematy księgowań z wyjaśnieniami .

b) Pozostałe przychody i koszty operacyjne ( sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19),

c) Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli.

d) Przychody i koszty finansowe– różnice.

e) Przeksięgowanie na Wynik Finansowy.

f) Fundusze w Instytucji Kultury.

4. Należności i zobowiązania oraz odsetki- wycena i windykacja:

 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) (powiazanie ze stopą referencyjną i lombardową- zmiany),
 • aktualizacja należności i odsetek- zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i odsetki i ich ewidencja w księgach.

5. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw ( konto 014, konto 016, konto 018) :

 • wycena i odpisy aktualizujące.

6. Środki trwałe wysoko i nisko cenne, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie – źródła ich finansowania oraz ujęcie i  ich ewidencja  z uwzględnieniem: ustawy o rachunkowości, KSR nr 11, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych –  po zmianach;

 • Środki trwałe – ich przyporządkowanie do 10 tys. zł. i powyżej 10 tys. zł;
 • Wartości niematerialne i prawne – system OEM, BOX;
 • Środki trwałe w budowie (Inwestycje) – wg. nabycia i kosztów wytworzenia.
 • Amortyzacja środka trwałego  – (umorzenie ) terminy, weryfikacja.

7. Inwentaryzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz   inwestycji – rodzaje , terminy, metody, organizacja i dokumentacja ( w załączeniu wzory)  – z uwzględnieniem KŚT 2016, KSR nr 2 i KSR nr 11.

8. Skontrum w Bibliotece a inwentaryzacja – zasady.

9. Korekty roczne VAT- ewidencja.

II. E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE :

1. Zasady przygotowania i sporządzania danych do sprawozdania – elektronicznie:

 • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego,
 • Bilans i Rachunek Zysków i Strat,
 • Sprawozdanie ze zmian w Funduszach,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia – załącznik do sprawozdania (tabele),

2. Badanie przez audytora – kiedy obowiązek?

3. Publikacja Sprawozdania Finansowego w MSiG lub brak publikacji.