PROWADZĄCY

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2021 w instytucjach kultury”) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Rola dyrektora, głównego księgowego w zakresie kontroli zarządczej – odpowiedzialność dyscyplinarna.
 2. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury – w tym:
 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
 • plany finansowe Instytucji Kultury.
 1. Źródła finansowania działań kulturalnych w dobie kryzysu- czy wolno korzystać z tarcz?.
 2. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych w roku przychodów i kosztów – oraz ich rozliczenie:
 • Przychody ( w tym: dotacje podmiotowe, celowe, inwestycyjne), koszty w Instytucji Kultury- schematy księgowań z wyjaśnieniami.
 • Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli.
 • Fundusz Instytucji Kultury i Fundusz Rezerwowy.
 • Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.
 1. Wyliczanie wynagrodzenia – NOWY ŁAD – problemy, przykłady.
 2. Rejestr umów o wartości przekraczającej 500 zł – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych- WYJAŚNIENIA.
 3. Należności i zobowiązania oraz odsetki:
 • aktualizacja należności – zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności i ich ewidencja w księgach,
 • naliczanie odsetek od należności, zobowiązań i transakcji ( obowiązek ustawowy ) i ich odpisy aktualizacyjne  (powiazanie ze stopą referencyjną – zmiany).
 1. Ewidencja księgowa materiałów, towarów, wydawnictw ( konto 014, konto 016)- oraz  ich  odpisy aktualizacyjne.