PROWADZĄCY:

Ekonomista, analityk finansowy, księgowa, specjalista z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej, poparte wieloma dyplomami i certyfikatami. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości (ujęcia środków trwałych, inwentaryzacji, sprawozdawczości finansowej, dostosowania polityki rachunkowości do wymogów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych). Jest autorką poradnika dla pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji:

 • Ustawa o Rachunkowości
 • Stanowisko Komitetu Krajowego Standardu Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji metodą spisu z natury
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa i Rozporządzenie RM z dn. 19 lutego 2021 roku zmieniające to rozporządzenie.

2. Istota inwentaryzacji rocznej oraz jej podstawowe cele w jsfp.

3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji:

 • Spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia
 • Potwierdzenie sald
 • Weryfikacja sald

4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji rocznej:

 • terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury
 • terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą potwierdzenia sald
 • terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald

5. Etapy inwentaryzacji:

 • Etap przygotowawczy
 • Etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji)
 • Etap opracowania wyników i wniosków
 • Wykorzystanie wyników inwentaryzacji

6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji:

 • Instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji
 • Arkusze spisowe
 • Oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych
 • Sprawozdanie zespołu spisowego

7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji:

 • Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji
 • Kierownik jednostki
 • Główny księgowy
 • Osoby odpowiedzialne materialnie
 • Zadania członków zespołów spisowych

8. Najczęstsze problemy przy inwentaryzacji.

9. Nieprawidłowości występujące podczas inwentaryzacji i sposoby ich rozwiązywania:

 • Niewłaściwe przygotowanie pola spisowego
 • Niewłaściwy dobór uczestników inwentaryzacji
 • Nieprawidłowe liczenie, sugerowane ilości, itp.

10. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:

 • Rodzaje różnic inwentaryzacyjnych
 • Kompensowanie niedoborów i nadwyżek
 • Protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
 • Protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji
 • Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych

11. Pytania do wykładowcy.