PROWADZĄCY:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi
indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

PROGRAM:

 1. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – podstawy działania – różnice
 2. Kto może być członkiem KZP po zmianach w ustawie.
 3. Deklaracja członkowska – omówienie praktyczne , jak sporządzić i zaktualizować deklarację, jakie są zapisy konieczne
 4. Obowiązek wskazania osób uprawnionych do wypłaty wkładów członkowskich, kwestie podatkowe i kwestie zgód na przetwarzanie danych osobowych
 5. Rola związków zawodowych, rad pracowniczych, przedstawicieli załogi – nowe obowiązki pracodawców
 6. Nowe uprawnienia i obowiązki pracodawców, informowanie zarządu kasy co do statusu pracownika i poręczyciela
 7. Nowe uprawnienia członków kasy zapomogowo-pożyczkowej, zaskarżanie uchwał Walnego Zebrania
 8. Nowe obowiązki zarządu kasy zapomogowo-pożyczkowej, kwestia REGONu, zmian w statucie, ochrona danych osobowych
 9. Umowa pożyczki a wniosek o pożyczkę
 10. Poręczyciele – kto może nim być po zmianie przepisów
 11. Ochrona danych w KZP, obowiązkowe oświadczenia, przeglądy danych, ustalanie okresu przechowywania danych osobowych, rejestr czynności przetwarzania danych
 12. Egzekucja z wkładów członkowskich
 13. Organy kasy zapomogowo-pożyczkowej i ich zadania po zmianie ustawy, kto może być członkiem zarządu i komisji rewizyjnej, uzupełnianie składu organów, walne zebrania – kiedy są ważne, jak sporządzać protokoły z posiedzeń i z walnego zebrania.
 14. Jak napisać statut KZP/MKZP:
 • Przygotowanie projektu statutu.
 • Zawiadomienie o Walnym Zebraniu , załączniki do zawiadomienia.
 • Organizacja Walnego Zebrania.
 • Głosowanie.
 • Protokół z Walnego Zebrania.
 • Podjęcie uchwały.
 • Czy można zaskarżyć uchwałę.

15. Jak stworzyć zapisy w statucie:

 • nazwa KZP i MKZP
 • siedziba
 • cele i zadania KZP;
 • członkowie KZP
 • sposób reprezentowania KZP;
 • tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
 • zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;
 • tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
 • tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
 • zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
 • zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
 • rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
 • zasady poręczania spłaty zadłużenia;
 • termin zwyczajnego walnego zebrania członków
 • zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń;
 • zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
 • zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
 • wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;
 • zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.
 • postanowienia dotyczące udzielania zapomóg
 • inne postanowienia
 1. Jak napisać procedurę z zakresu ochrony danych osobowych- omówienie na dokumentach.