PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

1. Zmiany od 2021 r.:

 • KZP a PKZP
 • Przepisy przejściowe – termin na dostosowanie się do zmienionej ustawy
 • Nadzór nad KZP – nie tylko związki zawodowe;
 • Sposób nadzoru – opis czynności;
 • Prawa i obowiązki członków;
 • Nowe obowiązki pracodawcy i KZP;
 • Zasady przetwarzania danych;
 • Dokumenty elektroniczne jako alternatywa dla dokumentów papierowych;
 • Zgłaszanie KZP do REGON;
 • Przepisy przejściowe.

2. Zmiany Statutu:

 • Podstawa prawna;
 • Nazwa;
 • Oświadczenie o RODO;
 • Uprawnienia członków;
 • Obowiązki organów KZP;
 • Deklaracja o przystąpieniu i jej wypełnienie: kilka osób upoważnionych;
 • Poręczyciele – nowe ograniczenia;
 • Zasady udzielenia pożyczek;
 • Współpraca z pracodawcą – przekazywanie danych;
 • zasady zmiany Statutu KZP.

3. Funkcjonowanie KZP:

 • Funkcjonowanie KZP w czasie epidemii – zgromadzenia on-line czy możliwe?
 • Dokumenty papierowe a elektroniczne zasady wprowadzania
 • Zadłużenia członków KZP – coraz większy problem praktyczny;
 • Ogłoszenie upadłości konsumenckiej a wpływ na funkcjonowanie w KZP;
 • Zasady związane z RODO;
 • Dane posiadane przez KZP – co podlega ochronie?;
 • Procedura dotycząca RODO;
 • Dokumenty związane z ochroną danych osobowych;
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe.

4. Aktualne problemy dotyczące funkcjonowania KZP:

 • Sprawozdanie finansowe za 2021 r. – elementy obowiązkowe obecnie i po zmianach
 • Zdolność sądowa KZP i dochodzenie niespłaconych pożyczek;
 • Zaliczanie do kosztów podatkowych zakładu pracy wydatków ponoszonych na funkcjonowanie KZP;
 • Przelewy bankowe – kto ma je ponosić?;
 • Wynagrodzenie za prowadzenie spraw KZP – czy przysługuje?
 • Zasady potrącenia z wynagrodzenia zadłużenia pracownika w stosunku do KZP;
 • Rozliczenie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy i opuszczenia KZP;
 • Zajęcia komornicze wkładów członków KZP
 • Organy kontrolujące KZP – kto może KZP kontrolować?.

5. Organy KZP i ich zadania:

 • walne zebranie członków lub delegatów;
 • zarząd KP;
 • komisja rewizyjna.

6. Obowiązki zakładu pracy w związku z funkcjonowaniem KZP:

 • pomoc techniczna;
 • pomoc prawna;
 • pomoc finansowo – księgowa;
 • brak pomocy udzielonej KZP a skutki dla pracodawcy.

7. Druki funkcjonujące w związku z działaniem KZP:

 • deklaracja przystąpienia do KZP;
 • wniosek o udzielenie pożyczki;
 • stan konta;
 • sprawozdania finansowo – statystyczne, w tym Polityka rachunkowości.
 • rozpatrywanie wniosków o przyznanie pożyczki – problemy praktyczne;

8. Pytania uczestników.