PROWADZĄCY:

Radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, sygnalistów, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

PROGRAM:

1. Zasady tworzenia statutów KZP.

2. Podmioty zobowiązań.

3. Przygotowanie projektu statutu.

4. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu , załączniki do zawiadomienia.

5. Organizacja Walnego Zebrania.

6. Głosowanie.

7. Protokół z Walnego Zebrania.

8. Podjęcie uchwały.

9. Czy można zaskarżyć uchwałę.

10. Jak stworzyć zapisy w statucie:

 • nazwa KZP i MKZP
 • siedziba
 • cele i zadania KZP;
 • członkowie KZP
 • sposób reprezentowania KZP;
 • tryb wyboru i odwołania organów KZP oraz zakres ich kompetencji;
 • zasady zwoływania walnych zebrań członków i obradowania na nich;
 • tryb i sposób podejmowania uchwał, w tym wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach organów KZP oraz poza nimi;
 • tryb i sposób wybierania delegatów, oraz proporcja, w jakiej ustalana jest liczba delegatów w stosunku do członków KZP;
 • zasady gromadzenia wkładów członkowskich, terminy wpłaty wpisowego oraz terminy wpłat miesięcznych wkładów członkowskich;
 • zasady i terminy zwrotu wkładu członkowskiego w razie skreślenia członka KZP z listy członków KZP;
 • rodzaje udzielanych pożyczek, a także warunki ich udzielania i spłaty;
 • zasady poręczania spłaty zadłużenia;
 • termin zwyczajnego walnego zebrania członków
 • zasady informowania członków KZP przez zarząd o stanie ich wkładów członkowskich i zadłużeń;
 • zasady ustalania wysokości odpisów z funduszu rezerwowego na fundusz zapomogowy oraz zasady ich dokonywania;
 • zasady i sposób przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczenia;
 • wzór oświadczenia woli, którego treścią jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych tego, kto składa oświadczenie, oraz wskazanie administratora danych osobowych;
 • zasady uchwalania statutu KZP i wprowadzania w nim zmian.
 • postanowienia dotyczące udzielania zapomóg
 • inne postanowienia

11. Dyskusja.