PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Trener przeprowadził ok. 85 szkoleń z zakresu kontroli zarządczej, w których uczestniczyło pond 1600 osób zatrudnionych w administracji publicznej.

PROGRAM:

1. Obowiązki w zakresie kontroli zarządczej.

2. Kontrola zarządcza a inne rodzaje kontroli (kontrola finansowa, funkcjonalna, instytucjonalna i in.).

3. Kontrola zarządcza a audyt.

4. Organizacja i koordynacja zadań w kontroli zarządczej (podział zadań i obowiązków, powierzanie uprawnień).

5. Wyznaczanie oraz monitorowanie celów i zadań.

6. Kontrola zarządcza a budżet i wieloletnia prognoza finansowa.

7. Roczny plan działalności.

8. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.

9. Zarządzanie ryzykiem jako element kontroli zarządczej:

– pojęcie ryzyka,

– identyfikacja ryzyka,

– metody analizy ryzyka (np. COSO I, COSO II),

– tolerowany poziom ryzyka,

– reakcja na ryzyko (przeciwdziałanie, minimalizacja).

10. Tworzenie procedur kontroli zarządczej.

11. Standardy kontroli zarządczej.

12. Samoocena w kontroli zarządczej.