PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych ,  główna księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych; specjalistka w zakresie rachunkowości budżetowej, kontroli zarządczej, budżetowania zadaniowego oraz realizacji inwestycji w sektorze publicznym, nauczyciel akademicki. Działalność szkoleniową i edukacyjną prowadzi od 2007 roku. Autorka publikacji w miesięczniku „Finanse Publiczne” .

PROGRAM:

 1. Pojęcie kontroli zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych, w tym:
 • definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej,
 • wwymagalne uregulowania wewnętrzne – procedury wewnętrzne
 • komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy), komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem;
 1. Podstawa opracowania planu działalności na potrzeby kontroli zarządczej:
 • cele strategiczne i operacyjne,
 • odpowiednie ustalenie zadań – jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości),
 • osoby odpowiedzialne za ich realizację – zakresy czynności.
 1. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej:
 • różnica między miernikiem, a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe;
 • główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji;
 • kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza;
 • zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami;
 • monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość.
 1. Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań określonych przez jednostki:
 • definicja ryzyka;
 • zarządzanie ryzykiem – definicja i sposoby realizacji,
 • metody identyfikacji ryzyka,
 • analiza ryzyka oraz ocena ryzyka w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu/skutku na realizację zadań,
 • właściciele ryzyka,
 • ryzyko nieodłączne i rezydualne,
 • poziom ryzyka akceptowalnego, a poziom ryzyka dopuszczalnego (apetyt na ryzyko),
 • reakcja na ryzyko,
 • tworzenie rejestru ryzyka.
 1. Komunikat Nr 3 MF z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z dnia 11 marca 2011 r.),
 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (Dz.U. 2010 nr 238 poz. 1581)
 3. Obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych z tytułu kontroli zarządczej.