PROWADZĄCY

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

 1. Ewidencja dochodów, w tym m.in.: różne wpłaty od rodziców, wynajem pomieszczeń, opłaty za duplikaty legitymacji, świadectw itp.
 2. Ewidencja należności i odsetek od należności.
 3. Odpisy aktualizujące należności – istota, ewidencja.
 4. Ewidencja wydatków, w tym min. wydatki na kształcenie specjalne, wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające.
 5. Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne. Zaangażowanie.
 6. Ewidencja kosztów m.in. świadczenia, szkolenia, koszty dochodzenia należności, itd. Korekta kosztów.
 7. Rozliczenia międzyokresowe, możliwe uproszczenia.
 8. Funkcjonowanie i rozliczanie rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych po zmianach.
 9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
 10. Ewidencja wyniku finansowego.
 11. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, ulepszenia, amortyzacja, likwidacja.
 12. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 13. Problemy sprawozdawczości finansowej, budżetowej i zakresu operacji finansowych w jednostkach oświatowych.
 14. Sesja pytań i odpowiedzi.