PROWADZĄCY:

Licencjonowany doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatków, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. W trakcie pracy był odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Ministra Finansów. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, PIT i CIT (Polski Ład) (ponad 900 szkoleń dla ponad 12.000 uczestników), autor licznych publikacji (m.in. Leksykon fakturowania 2011-2015” wyd. Unimex) w: Portalu Finansowo-Księgowym, Dzienniku Gazecie Prawnej i Rzeczpospolitej oraz portalu TaxFin. Obecnie doradca podatkowy współpracujący z renomowaną Spółką Doradztwa Podatkowego.

PROGRAM:

 1. Zakres opodatkowania podatkiem VAT:
 • Czynności opodatkowane VAT w JST w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, kiedy JST występuje jako organ władzy publicznej, a kiedy jako podatnik VAT?,
 • Działalność gospodarcza w JST na gruncie VAT,
 • Zdarzenia (nie)podlegające opodatkowaniu – kary umowne, odszkodowania. Jak odnieść się w praktyce do opodatkowania tego typu należności?,
 • Transakcje, których kwalifikacja może rodzić problemy – obsługa (usługi) stołówki szkolnej, świadczenie usług opiekuńczych przez gminne domy opieki społecznej, dzierżawa nieruchomości będących własnością JST, eliminacja i unieszkodliwianie azbestu, wynajem rowerów miejskich i inne,
 • Dokumentowanie otrzymywanych opłat z tytułu realizacji zadań publicznych i ich wpływ na rozliczenie VAT,
 • Grupa VAT w JST – czy jest możliwa?,
 1. Zasady odliczania podatku VAT:
 • Zakres prawa do odliczenia i termin do odliczenia podatku:

–    z wykorzystaniem bezpośredniej alokacji,

–    przy użyciu metody proporcjonalnego odliczenia

–    czynności nie dające prawa do odliczenia,

–    zakres ograniczeń w prawie do odliczenia,

 • Finansowanie zakupu z dotacji i realizacja projektów unijnych, a odliczenie.
 • Praktyczne przykłady odliczenia podatku VAT w gminach m.in.:

–    z tytułu poczynionych inwestycji, w tym inwestycji zaniechanych,

–    w związku z wniesionymi aportami,

–    w związku z obrotem nieruchomościami.

 • Kwalifikowalność podatku VAT w przypadku ubiegania się przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych,
 • Wytyczne MF w zakresie kwalifikowalności VAT,
 • Stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie kwalifikowalności podatku VAT,
 • Realizacja inwestycji infrastrukturalnych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego a kwestia odliczania VAT.
 1. Zasady ustalania i odliczania za pomocą pre-proporcji i proporcji:
 • Jak obliczać prewskaźnik – czy uwzględniamy dotacja, subwencji itp?,
 • Czy pre-proporcja zwalnia podatnika z obowiązku obliczania proporcji?,
 • Szczegółowe sposoby obliczania pre-proporcji – rozporządzenie dedykowane dla jednostek samorządu terytorialnego, a konieczność stosowania go w praktyce – orzecznictwo NSA,
 • Korekta roczna, korekta wieloletnia – jak korygować proporcjonalnie odliczony VAT od inwestycji,
 • Sprzedaż w trakcie okresu korekty, zmiana przeznaczenia i jej wpływ na odliczenie, nieodpłatne przekazanie inwestycji do zakładu lub spółki – wpływ na odliczenie VAT,
 • Zmiany w rozliczaniu proporcji od 1 lipca 2023r.,
 1. Prawidłowe rozliczenie VAT – najważniejsze zagadnienia:
 • Wpływ dotacji na podstawę opodatkowania VAT,
 • Czynsz najmu/dzierżawy i opłaty za media,
 • Korekta obrotu – rozliczenie faktur zmniejszających i zwiększających podstawę opodatkowania,
 • Szczególne przypadki ustalania podstawy opodatkowania – dostawa gruntu czy też prawa użytkowania wieczystego, opłata przekształceniowa.
 • Moment powstania obowiązku podatkowego na gruncie podatku VAT m.in. określenie momentu wykonania usługi i dokonania dostawy towarów, usługi rozliczane okresowo, usługi budowlane, media.
 • Fakturowanie:

–    autentyczność pochodzenia i integralność treści faktury, jako –    podstawowe warunki prawidłowego fakturowania,

–    informacje obowiązkowe na fakturze i ich wpływ na odliczanie VAT,

–    odsprzedaż usług – zasady refakturowania na przykładach,

–    podzielona płatność w VAT i Biała Księga Podatników,

 • Nadawanie uprawień w ramach KSEF jednostkom podrzędnym oraz wystawianie faktur ustrukturyzowanych z poziomu jednostek podrzędnych,
 • Zwolnienia z opodatkowania – bieżące stanowisko KAS w kwestii zakresu stosowania zwolnień z opodatkowania w JST,
 1. Praktyczne problemy związane z JPK VAT:
 • Nowe obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji VAT,
 • Dodatkowe wymogi znakowania faktur – czy dotyczą one również jednostki samorządu terytorialnego?,
 • Sankcje za nieprawidłowe wypełnienie deklaracji – jak się bronić?