PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi  doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

 1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe.
 2. Ewidencja odsetek od należności – zmiany stawek.
 3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców – zasady, ewidencja.
 4. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 5. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające. Zwrot wydatków w ciągu roku.
 6. Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.
 7. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych. Korekta kosztów.
 8. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych po zmianach – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja.
 9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
 10. Konta pozabilansowe.
 11. Ewidencja wyniku finansowego.
 12. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 13. Sprawozdawczość finansowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń.
 14. Sesja pytań i odpowiedzi.