PROWADZĄCY

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi  doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:

 • należności krótkoterminowe i długoterminowe,
 • przypisy, odpisy, dochody nieprzypisane,
 • nadpłaty,
 • zaległości,
 • przedawnienia,
 • należności sporne i wątpliwe,

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności – terminy, zasady; odsetki a kary.

3. Odpisy aktualizujące należności – ustalanie prawdopodobieństwa otrzymania należności wątpliwej – zasady, ewidencja.

4. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:

 • umorzenie należności,
 • odroczenie terminu płatności,
 • rozłożenie zaległości na raty.

5. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:

 • upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
 • koszty upomnienia – zasady,
 • wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, wniosek egzekucyjny – należności cywilnoprawne,
 • rekompensata za koszty odzyskiwania należności cywilnoprawnych – istota, zasady naliczania,
 • kontrahent w likwidacji, upadłości,
 • postanowienia komornicze,
 • zakończenie postępowania egzekucyjnego,
 • koszty egzekucji.

6. Najczęstsze problemy klasyfikacji budżetowej dochodów.

7. Należności i dochody budżetowe – problemy sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych.

8. Inwentaryzacja należności – terminy, zasady:

 • potwierdzanie sald,
 • weryfikacja.

9. Należności i dochody w sprawozdaniach finansowych.

10. Pytania.