PROWADZĄCY:

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

PROGRAM:

1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia, podstawy prawne.

2. Obowiązki w zakresie utrzymania „prawidłowego” stanu wód, kto za co odpowiada w świetle prawa wodnego, przepisów budowlanych i in.

3. Prowadzenie postępowań dot. naruszenia stanu wód na gruncie:

a) Co do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2018 r

b) Co do postępowań prowadzonych po 1 stycznia 2018 r

4. Kwestie proceduralne:

1. Wszczęcie postępowania.

2. Obowiązek zapewnienia czynnego udziału stron postępowania:

 • Kto jest stroną postępowania
 • Kwestie problematyczne- nieprzeprowadzone postępowanie spadkowe itd.

3. Przeprowadzanie czynności dowodowych- oględziny:

4. Ekspertyza biegłego:

 • Czy w każdej sprawie należy powołać biegłego?
 • Zakres ekspertyzy-na co zwracać uwagę i czego wymagać od eksperta
 • Kwestionowanie ekspertyzy przez stronę postępowania-czy mamy obowiązek zlecać nową ekspertyzę
 • kontrekspertyza i jej ocena przez organ prowadzący postępowania
 • Ocena ekspertyzy i ewentualnej kontrekspertyzy w świetle zasad ogólnych KPA, prawidłowej oceny materiału dowodowego oraz art. 107 par. 3 KPA
 • Wskazania SKO czy sądów administracyjnych w zakresie ekspertyzy
 • Czy można stronę obciążyć kosztami ekspertyzy?

5. Badanie zarzutu przedawnienia- jak podchodzić do upływu 5 lat od dowiedzenia się o szkodzie (jakie czynności procesowe podejmować celem ustalenia tego faktu).

6. Rozstrzygnięcie w razie niespełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.

7. Rozstrzygnięcie w razie spełnienia przesłanek z art. 234 Pr.wod.-jak prawidłowo sformułować decyzję zwłaszcza w zakresie doprecyzowania nakazanych obowiązków

8. Właściwość innych organów i spory kompetencyjne:

 • Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 191 Pr.wod.- w tym wskazanie, co to są urządzenia wodne i zakresu obowiązków ich utrzymywania.
 • Właściwość Wód Polskich w zakresie art. 206 Pr.wod. -w tym wskazanie obowiązków dot. utrzymywania melioracji wodnych
 • Jakie dowody musi posiadać gmina by móc przekazać sprawę do Wód Polskich?
 • Kiedy właściwy jest nadzór budowlany?
 • Obowiązek wyłączenia się przez gminę od prowadzenia konkretnego postępowania
 • Inne problemy-np. kwestia kolizji miedzy art. 234 Pr.wod. a art. 26 ustawy o odpadach,

9. Kwestie dot. niewykonania nakazu:

 • Czy można prolongować termin wpisany w decyzji?
 • Kiedy wszczynać postępowanie egzekucyjne w administracji?

10. Ugoda wodnoprawna:

 • Kiedy może być zawarta
 • Zatwierdzanie ugody

11. Inne problemy praktyczne:

 • „Spory sąsiedzkie”
 • Pieniackie wnioski o wszczęcie postępowania

12. Kwestie dot. możliwości dochodzenia odszkodowań

5. Odpowiadanie na pytania, dyskusja, wymiana doświadczeń. UWAGA:PYTANIA MOŻNA ZADAWAĆ NA KAŻDYM ETAPIE SZKOLENIA.