PROWADZĄCY:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, procedur zgodności, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Prowadzi indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników oświaty, pracowników samorządowych oraz pracowników instytucji kultury.

PROGRAM:

 1. Podmioty zobowiązane do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 2. Czym jest informacja sektora publicznego. Które z informacji sektora publicznego nie są objęte ustawą.
 3. Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 4. Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania:
 • W przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych
 • Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Ze względu na prywatność osoby fizycznej, w tym ochronę danych osobowych
 • W zakresie informacji będących informacjami sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw
 • w zakresie informacji sektora publicznego których wytwarzanie przez podmioty zobowiązane nie należy do zakresu ich zadań publicznych określonych prawem;
 • w zakresie informacji sektora publicznego powiązanych z depozytami znajdującymi się w posiadaniu podmiotu zobowiązanego, o ile ich właściciele umownie wyłączyli możliwość ich udostępniania lub przekazywania w całości lub w określonym zakresie;
 • w zakresie informacji sektora publicznego objętych prawami własności przemysłowej
 • w zakresie informacji sektora publicznego do których prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa do baz danych oraz prawa do odmian roślin przysługują podmiotom innym niż podmioty zobowiązane;
 • w zakresie informacji sektora publicznego będących w posiadaniu muzeów państwowych, muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, w przypadku gdy pierwotnym właścicielem autorskich praw majątkowych lub praw pokrewnych były podmioty inne niż podmioty zobowiązane, a czas trwania tych praw nie wygasł;
 • w zakresie informacji sektora publicznego które są wyłączone z dostępu lub do których dostęp jest ograniczony ze względu na ochronę infrastruktury krytycznej
 • w zakresie informacji sektora publicznego stanowiących program komputerowy,
 1. Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania.
 2. Udostępnianie lub przekazywanie informacji sektora publicznego jako otwartych danych; stosowane formaty danych; udostępnianie danych poprzez interfejs programistyczny aplikacji (API)
 3. Informowanie na stronie BIP o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 4. Warunki ponownego wykorzystywania.
 5. Opłaty za ponowne wykorzystywanie.
 6. Nowe pojęcia i definicje:
 • dane badawcze,
 • dane dynamiczne
 • dane o wysokiej wartości
 • otwarte dane
 • Program otwierania danych
 • Portal otwartych danych a centralne repozytorium
 1. Informacje sektora publicznego udostępniane w portalu danych i obowiązki podmiotów zobowiązanych w tym zakresie.
 2. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych.
 3. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek.
 4. Poradniki i materiały które mogą służyć pomocą.
 5. Przewodnik dla dostawców danych.
 6. Podręcznik dobrych praktyk w otwieraniu danych.
 7. Podręcznik dla samorządów- Zarządzanie danymi w miastach
 • Standardy API
 • Standardy Bezpieczeństwa a ochrona danych osobowych
 • Standardy Prawne
 • Standardy Techniczne
 1. Pełnomocnicy do spraw otwartości danych.
 2. Dyskusja.