PROWADZĄCY: Krzysztof Puchacz

Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii „Świecki & Puchacz Kancelaria Prawna” oraz w kancelarii „Cichoń & Puchacz Kancelaria Zamówień publicznych”. Trener zamówień publicznych Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Akredytowany Ekspert ©KFE. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

PROGRAM:

1. Rezygnacja z procedury rozeznania rynku.

2. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia.

3. Nowe reguły badania konfliktu interesów.

4. Opis przedmiotu zamówienia – zakaz używania znaków towarowych w świetle taryfikatora korekt.

5. Warunki udziału w postępowaniu.

6. Kryteria oceny ofert.

7. Sposób liczenia terminów składania ofert nowych wytycznych a opinia prawna UZP z 2019 r.

8. Nowe reguły badania rażąco niskiej ceny.

9. Zasada konkurencyjności:

 • wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności
 • progi kwotowe stosowania zasady konkurencyjności
 • wymogi dotyczące treści zapytania ofertowego;
 • ogłoszenie postępowania w BK2021;
 • obowiązkowa komunikacja elektroniczna w ramach zasady konkurencyjności;
 • zmiany dokumentów postępowania;
 • informacja o wyniku postępowania;
 • protokół.

10. Umowy:

 • skutki uchylenia się od zawarcia umowy;
 • forma umowy
 • zmiany umów