PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

1.Komu i na jakiej postawie wydawane są zaświadczenia przez  organ podatkowy?

1.1. Czy osoba ubiegająca się o zaświadczenia musi wskazać konkretny przepis prawa, z którego wynika że powinna uzyskać zaświadczenie organu podatkowego?

1.2. Jak rozumieć pojęcie interesu prawnego w potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego osoby ubiegającej się o zaświadczenie?

1.3. Komu organ podatkowy może odmówić wydania zaświadczenia i w jakiej formie to powinno nastąpić?

  1. Postępowanie organu podatkowego poprzedzające wydanie zaświadczenia.

2.1. Czy zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości może być wydane w toku postępowania wymiarowego?

2.2. Czy fakt, że toczy się postępowanie wymiarowe stanowi podstawę odmowy wydania zaświadczenia?

2.3. Czy w przypadku odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zaległości podatkowej można w wydawanym zaświadczeniu podać, że podatnik nie posiada zaległości?

2.4. Co w sytuacji gdy podatnik żąda wydania o niezaleganiu w podatkach a ma zaległość np. z lat 2002 do 2007 wpisaną na hipotekę?

  1. Rodzaje zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

3.1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości ( komu może być wydane? Jakie dane oprócz potwierdzenia faktu niezalegania lub stanu zaległości mogą być ujawnione w zaświadczeniu?)

3.2. Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (komu  może być wydane? Czy osoba ubiegająca się o takie zaświadczenie musi być spadkobiercą czyli już po przeprowadzeniu postępowania spadkowego w sądzie lub przed notariuszem?)

3.3. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (kto może uzyskać zaświadczenie? Czy zbywający musi wyrazić zgodę na wydanie takiego zaświadczenia innemu podmiotowi?)

3.4. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (kto może uzyskać takie zaświadczenie? Czy zaświadczenie może być wydane małżonkowi podatnika w tym również rozwiedzionemu małżonkowi? Czy w zaświadczeniu powinny być wykazane również odsetki, koszty upomnienia i koszty egzekucyjne?)

  1. Inne zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe.

4.1. Zaświadczenia o stanie majątkowym (czy organ podatkowy może wydać takie zaświadczenie skoro nie prowadzi ewidencji majątku? W jakiej formie ewentualnie odmówić wydania takiego zaświadczenia?)

4.2. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych i hektarów przeliczeniowych (czy organ podatkowy musi wydać takie zaświadczenie i w oparciu o jakie dokumenty?)

4.3. Zaświadczenie o dochodowości z gospodarstwa rolnego ( komu może być wydane? W oparciu o jakie dane i przepisy prawa wydaje się takie zaświadczenie?)

  1. Nowe wzory niektórych zaświadczeń w sprawach podatkowych.

5.1. Jakie zmiany w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W)? – analiza i omówienie nowego wzoru zaświadczenia.

5.2. Pozostałe wzory zaświadczeń w sprawach podatkowych.

  1. Opłata skarbowa od zaświadczeń w sprawach podatkowych (wysokość opłaty, kiedy powinna być uiszczona – czy z chwilą składania wniosku o zaświadczenie czy przy odbiorze tego oświadczenia?)

6.1. Zaświadczenia zwolnione z opłaty skarbowi i zaświadczenia nie podlegające opłacie skarbowej (jakie to ma praktyczne znaczenie dla organu wydającego zaświadczenie?).

6.2. Czy opłatę skarbową wnosi się od ilości zaświadczeń czy od ilości egzemplarzy dokumentu zaświadczenia?

6.3. Czy brak opłaty skarbowej stanowi podstawę do odmowy wydania zaświadczenia?

6.4. Czy opłata skarbowa wpłacona za zaświadczenie w wyższej kwocie niż należna (np. wpłata 21 zł zamiast 17 zł) powinna zostać zwrócona i w jakim trybie?

6.5. Obowiązek prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń  – jakie dane powinny być ujęte w rejestrze?

  1. Udostępnianie informacji zawartych w aktach podatkowych.

7.1. Komu organ podatkowy musi udzielić informacji wynikających a z akt podatkowych podatnika?

7.2. Czy udzielając informacji z akt podatkowych należy zamieścić na takiej informacji klauzulę o objęciu danych tajemnicą skarbową?

7.3. Odpłatność za informacje udzielane komornikom sądowym i tryb uiszczania opłaty.

7.4. Jak należy interpretować pojęcie, że organ podatkowy udziela informacji z akt podatkowych z wyłączeniem informacji bankowych – co to są informacje bankowe?

7.5 Czy i komu mogą być udostępnione informacje o numerach rachunków bankowych podatników?

  1. Indywidualne pytania.