PROWADZĄCY:

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat). Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

PROGRAM:

 1. Pojęcie danych osobowych (które informacje podlegają przepisom RODO).
 2. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym: 
 • na czym w praktyce polega legalne i rzetelne przetwarzanie danych
 • czy, kiedy i jak można zmienić cel przetwarzania danych
 • co nas ogranicza przy decydowaniu, jakie dane zbieramy
 • czy i jak aktualizować dane
 • kiedy usuwać dane, jak ustalić okres retencji
 • czym jest bezpieczeństwo danych w RODO
 • jak zapewnić rozliczalność przetwarzania
 • ćwiczenie mające na celu prawidłowe rozumienie stosowanie zasad
 1. Legalne zbieranie i udostępniania danych osobowych:
 • jakie przesłanki są rekomendowane dla sektora publicznego
 • dlaczego zgoda to najgorsza podstawa legalizująca przetwarzanie danych
 • czy i kiedy sektor publiczny może oprzeć przetwarzanie danych na „prawnie uzasadnionym interesie” i jak przeprowadzić wymagany „test równowagi”
 • czy zawsze umowa legalizuje wykorzystywanie danych (np. dane naszych współpracowników i osób kontaktowych u kontrahentów)
 • czy pracodawca ma swobodę przy udostępnianiu danych o swoich pracownikach w trybie dostępu do informacji publicznej i nie tylko
 1. RODO a Obowiązki informacyjne w Urzędzie -art. 13 i 14 RODO –omówienie przykładowych klauzul informacyjnych ( zamówienia publiczne, zapytania ofertowe, gospodarka nieruchomościami, kadry, edukacja, informacja publiczna, przekazanie spraw według właściwości, korespondencja, podatki, kpa, umowy, pomoc de minimis i inne).
 2. Udostępnienie danych a powierzenie przetwarzania danych:
 • jaka jest różnica pomiędzy udostępnieniem danych a ich powierzeniem
 • jak wybrać potencjalnego usługodawcę w zgodzie z RODO? Jak zweryfikować potencjalnego kontrahenta?
 • czy można nadać upoważnienie zamiast podpisywać umowę powierzenia
 • kazusy m.in. badania medycyny pracy, benefity pracownicze, przekazywanie danych sądom, Policji, w ramach KPA w celu przekazania sprawy według właściwości
 1. Istota współadministrowania. Zawieranie omów o współadministrowaniu. Omówienie istoty zagadnienia na podstawie Kasy Zapomogowo Pożyczkowej ( konieczność zawarcia umowy współadministrowania między Kasą a Urzędem). Przedstawienie stanowiska UODO.
 2. Prawa osób, których dane dotyczą:
 • jak dobrze napisać klauzulę informacyjną RODO? (przykładowe wzory klauzuli)
 • czy prawo dostępu do danych i wglądu w dane to to samo
 • czy RODO daje prawo do żądania kopii dokumentu z danymi, czy do kopii danych, na czym polega różnica
 • jak reagować na wnioski o usunięcie danych, jeśli przepisy wymagają ich dalszego przechowywania
 1. Bezpieczeństwo danych i naruszenia ochrony danych:
 • co to znaczy bezpiecznie przetwarzać dane wg RODO
 • jak pracować z danymi w biurze i przy pracy zdalnej
 • czy każdy incydent bezpieczeństwa to też naruszenie ochrony danych
 • obowiązki w przypadku naruszenia ochrony danych- co, kto i kiedy ma zrobić
 • jak urzędnik może zminimalizować ryzyko popełnienia przez siebie naruszenia ochrony danych
 • omówienie wniosków z najnowszych decyzji Prezesa UODO
 1. Bezpieczeństwo informacji.
 2. Audyty Z krajowych Ram Interoperacyjności.
 3. Kontrole NIK w zakresie ochrony danych osobowych – wyniki 2024r.
 4. Omówienie kontroli NIK z lat ubiegłych 2018-2022.
 5. Wymagania prawne i formalne związane z prowadzeniem strony Biuletynu Informacji Publicznej.
 6. Publikacja informacji w BIP, a podstawowe zasady RODO:
 • wykonanie obowiązku informacyjnego,
 • zakres wymaganych informacji – ograniczenie celu przetwarzania,
 • przestrzeganie zasady minimalizacji danych – anonimizacja danych,
 • czas publikacji informacji – retencja danych (ograniczenie przechowywania),
 • zapewnienie prawidłowości i prawdziwości opublikowanych danych (rejestry zmian),
 • zapewnienie integralności i poufności publikowanych informacji.
 1. Typowe rodzaje danych osobowych, podlegające publikacji w BIP, w tym:
 • zamówienia publiczne,
 • oświadczenia majątkowe,
 • wyniki kontroli,
 • transmisja obrad rady.
 1. Dostęp do informacji o osobach, pełniących funkcje publiczne:
 • kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną?
 • ograniczenie ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne.
 1. Publikacja informacji o „szeregowych” pracownikach:
 • udostępnianie służbowych danych kontaktowych,
 • publikowanie wizerunku pracownika.
 1. Zawieranie umów powierzenia przetwarzania danych z:
 • podmiotami świadczącymi usługi hostingowe, serwisowe,
 • w zakresie utrzymania stron www oraz innych rodzajów usług, związanych z prowadzeniem stron i portali internetowych.
 1. Decyzje i stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wybrane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych związane z prowadzeniem BIP.
 2. Poczta elektroniczna, domeny komercyjne i komercyjne serwery internetowe -omówienie kontroli NIK.
 3. INDYWIDUALNE PROBLEMY.