PROWADZĄCY:

Praktyk, przez 20 lat pracownik (na różnych szczeblach) organu podatkowego w mieście na prawach powiatu, obecnie etatowy członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucji zobowiązań publicznoprawnych ; autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w Przeglądzie podatkowym, Finansów publicznych, współautorka publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ; autorka materiałów szkoleniowych.

PROGRAM:

I. Pierwsze czynności pracowników o.p.s. odpowiedzialnych za dochodzenie zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń z pomocy społecznej po uzyskaniu informacji, że zobowiązany do ich zwrotu nie żyje.

1. Kto ma obowiązek poinformować o.p.s. o zgonie zobowiązanego?

2. Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci zobowiązanego w zależności od etapu sprawy (po wszczęciu postępowania o zwrot, w trakcie postępowania, po wydaniu decyzji ale przed jej wysłaniem, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej)?

3. Co w sytuacji gdy mimo zgonu zobowiązanego decyzja zostanie odebrania np. przez dorosłego domownika, który ze zmarłym mieszkał?

4. Konsekwencje prawne wydania i doręczenia decyzji po śmierci jej adresata – czy decyzję taką należy uchylić i na jakiej podstawie?

II. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego, który zobowiązany był do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

1. Czy decyzja o zwrocie świadczenia nienależnie pobranego musi być wydana i doręczona zobowiązanemu za jego życia?

2. Jak ustalić spadkobierców?

3. W jaki sposób uzyskać informację czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone (do kogo kierować zapytanie)?

4. Jakie działania należy podjąć gdy spadkobiercy nie przeprowadzają postępowania spadkowego?

5. Czy w przypadku gdy postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone gmina/o.p.s.  musi zainicjować przeprowadzenie takiego postępowania?

6. Jakie przepisy stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenia spadkobierców?

7. Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie aby przeprowadzić postępowanie spadkowe (właściwość sądu, reprezentacja przed sądem, czy pracownik o.p.s. może uczestniczyć w sprawie sądowej i w jakim charakterze)?

8. Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę/o.p.s. (co zrobić, aby odzyskać koszty postępowania spadkowego)?

III. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia od  spadkobierców.

1. Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję o zwrocie nienależnego świadczenia od  spadkobierców zmarłego świadczeniobiorcy (czy przed wydaniem decyzji  należy spadkobiercom doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania i wyznaczyć termin z art. 10 k.p.a.)?

2. Czy przed wydaniem decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe?

3. Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców (odpowiedzialność z masy spadkowej) – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?

4. Konstrukcja decyzji o zwrocie nienależnego świadczenia od spadkobierców po przeprowadzeniu postępowania spadkowego przed działem spadku i po dziale spadku.

5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji wobec spadkobierców o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia?

6. Kiedy przedawnia się należność z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej?

7. Jak postąpić gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja o zwrocie nienależnego świadczenia nie płacą (czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia)?

8. Jak prawidłowo i na którego spadkobiercę wystawić tytuł wykonawczy (czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być doręczone upomnienie?)

IV. Zgon zobowiązanego do zwrotu świadczeń w toku postępowania egzekucyjnego.

1. Czy o.p.s. musi poinformować organ egzekucyjny o zgonie osoby, na którą wystawił tytuł wykonawczy?

2. Kiedy organ egzekucyjny zawiesi a kiedy umorzy postępowanie egzekucyjne w przypadku zgonu osoby zobowiązanej do zwrotu świadczenia?

3. Które ze świadczeń orzeczonych do zwrotu uznać należy za „obowiązek ściśle związany ze zobowiązanym” i jakie są tego praktyczne konsekwencje?

4. Czy po ustaleniu spadkobierców należy wystawić nowy tytuł wykonawczy czy też postępowanie egzekucyjne toczyć się może w oparciu o dotychczasowy TW?

5. Co w sytuacji gdy spadkobiercy odrzucą spadek?

6. Co z orzeczonymi do zwrotu nienależnie pobranymi świadczeniami w przypadku obligatoryjnego przyjęcia spadku przez gminę?

7. Czy w odniesieniu do orzeczonych do zwrotu nienależnych świadczeń z pomocy społecznej stosuje się odpowiednio przepisy działu III Ordynacji podatkowej?

V. Dyskusja, pytania.