PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

PROGRAM:

I. Pierwsze działania organu podatkowego zmierzające do wszczęcia postępowanie podatkowego w przypadku powzięcia informacji, że podatnik nie żyje.

 1. Kto ma obowiązek poinformować organ podatkowy zgonie podatnika?
 2. Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci podatnika w zależności od etapu sprawy (w trakcie wymiaru, po złożeniu deklaracji, po wysłaniu decyzji, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej)?
 3. Co z bieżącym wymiarem podatku gdy podatnik nie żyje ( czy decyzję na zmarłego można doręczyć członkowi rodziny, który ze zmarłym mieszkał i chce płacić podatek?)
 4. Czy prawidłowym postępowaniem będzie opodatkowanie posiadacza samoistnego nieruchomości, w tym przyjęcie od niego deklaracji np. na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy informacji o nieruchomościach?
 5. Jak postąpić gdy na kartotece zmarłego podatnika/zobowiązanego figuruje zaległość lub nadpłata (czy zaległość może uregulować ktoś z rodziny?, czy nadpłatę można przeksięgować na członka rodziny?, czy należy/można zamknąć kartotekę zmarłego?)
 6. Czy można orzec o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców bez względu na to czy wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?
 7. Jak traktować wpłaty dokonywane za zmarłego przez inne osoby, np. członków rodziny?

II. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego podatnika.

 1. Kto w urzędzie gminy/miasta (wymiar czy księgowość) powinien zajmować się ustaleniem kręgu spadkobierców?
 2. Jak ustalić spadkobierców?
 3. W jaki sposób uzyskać informację czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone (do kogo kierować zapytanie)?
 4. Czy w przypadku gdy postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone gmina musi zainicjować przeprowadzenie takiego postępowania?
 5. Jakie przepisy stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenia spadkobierców?
 6. Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie aby przeprowadzić postępowanie spadkowe (właściwość sądu, reprezentacja przed sądem, czy pracownik organu podatkowego może uczestniczyć w sprawie sądowej i w jakim charakterze)?
 7. Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę (co zrobić, aby gmina nie płaciła kosztów postępowania spadkowego)?
 8. Czy spadkobierców można obciążyć kosztami postępowania spadkowego zainicjowanego przez gminę?

III. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika.

 1. Jak prawidłowo wydać decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika (czy przed wydaniem decyzji należy wydać postanowienie o wszczęciu postępowania i wyznaczyć termin z art. 200 Ordynacji podatkowej)?
 2. Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?
 3. Konstrukcja decyzji o odpowiedzialności spadkobierców.
 4. Doręczenie decyzji przenoszącej odpowiedzialność za zaległości zmarłego podatnika.
 5. Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
 6. Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe wynikające z decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
 7. Jak postąpić gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja nie płacą (czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia)?
 8. Jak prawidłowo i na którego spadkobiercę wystawić tytuł wykonawczy (czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być doręczone upomnienie?)
 9. Czy można ustanowić spadkobiercy hipotekę (zastaw skarbowy) za długi zmarłego podatnika?
 10. Jak postąpić z nadpłatą pozostawioną przez zmarłego (komu i w jakiej kwocie należy zwrócić nadpłatę? czy w sprawie nadpłaty zmarłego musi być wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę? czy nadpłata może być zaliczona na inne zaległości spadkobiercy?)

IV. Dziedziczenie przez gminę.

 1. Kiedy gmina dziedziczy spadek po zmarłym?
 2. Czy i w jakim zakresie gmina odpowiada za zaległości pozostawione przez spadkodawcę?
 3. Czy gmina może odrzucić spadek?
 4. Jak należy rozumieć zapis art. 59  1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, że zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek nabycia spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku?
 5. Czy w przypadku odziedziczenia spadku przez gminę należy odpisać zaległy podatek z kartoteki zmarłego podatnika (jaki dokument stanowi podstawę odpisu)?

V. Pytania.