PROWADZĄCY:

Od ponad 30 lat zawodowo zajmuje się problematyką związaną ze sferą  dochodów budżetowych, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi rachunkowości podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, windykacji i egzekucji należności budżetowych; W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się stosowaniem ulg w spłacie należności budżetowych. Przez cały okres aktywności zawodowej związana z Urzędem Miasta gdzie przez wiele lat zajmowała stanowisko Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji. Prowadząc szkolenia m.in. z zakresu  rachunkowości podatków i opłat, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, gospodarki kasowej i inne.

Uczestnicy szkolenia uzyskają w materiałach szkoleniowych m.in. wzory pism, postanowień, decyzji, przydatnych w toku postępowania, mającego na celu ustalenie spadkobierców.

PROGRAM:

 1. Pierwsze czynności pracowników odpowiedzialnych za opłatę „śmieciową” po uzyskaniu informacji, że podatnik nie żyje:
 • Kto ma obowiązek poinformować organ podatkowy o zgonie podatnika?
 • Jakie działania należy podjąć po uzyskaniu informacji o śmierci podatnika w zależności od etapu sprawy (brak deklaracji, złożona prawidłowa lub nieprawidłowa deklaracja, w trakcie wymiaru, po wysłaniu decyzji, po doręczeniu decyzji, na etapie egzekucji administracyjnej?
 • Co z bieżącymi opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy podatnik nie żyje? Czy decyzję na zmarłego można doręczyć członkowi rodziny, który ze zmarłym mieszkał i chce płacić opłatę?
 • Czy prawidłowym postępowaniem będzie opodatkowanie posiadacza samoistnego nieruchomości, w tym przyjęcie od niego deklaracji na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Jak postąpić, gdy na kartotece zmarłego podatnika/zobowiązanego figuruje zaległość lub nadpłata? Czy zaległość może uregulować ktoś z rodziny? Czy nadpłatę można przeksięgować na zobowiązania członka rodziny? Czy należy/można zamknąć kartotekę zmarłego?
 • Czy można orzec o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców bez względu na to czy wydane zostało postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku?
 • Jak traktować wpłaty dokonywane za zmarłego przez inne osoby, np. członków rodziny?
 1. Przebieg postępowania mającego na celu ustalenie spadkobierców zmarłego podatnika w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Kto w urzędzie gminy/miasta (wymiar czy księgowość) powinien zajmować się ustaleniem kręgu spadkobierców?
 • Jak ustalić spadkobierców?
 • W jaki sposób uzyskać informację czy postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone? Do kogo kierować zapytanie?
 • Czy w przypadku, gdy postępowanie spadkowe nie zostało przeprowadzone gmina musi zainicjować przeprowadzenie takiego postępowania?
 • Jakie przepisy stanowią podstawę do przeprowadzenia postępowania mającego na celu ustalenia spadkobierców?
 • Jakie dokumenty należy złożyć w sądzie, aby przeprowadzić postępowanie spadkowe? Właściwość sądu, reprezentacja przed sądem. Czy pracownik organu podatkowego może uczestniczyć w sprawie sądowej i w jakim charakterze?
 • Jakie są koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę? Co zrobić, aby gmina nie płaciła kosztów postępowania spadkowego?
 1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • Jak prawidłowo przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję o odpowiedzialności spadkobierców za zaległości zmarłego podatnika w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi? Czy przed wydaniem decyzji należy wydać postanowienie o wszczęciu postępowania i wyznaczyć termin z art. 200 Ordynacji podatkowej?
 • Zakres odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców – czyli, który spadkobierca i za co odpowiada?
 • Konstrukcja decyzji o odpowiedzialności spadkobierców.
 • Doręczenie decyzji przenoszącej odpowiedzialność za zaległości zmarłego podatnika. Sprawdzenie czy zobowiązanie zmarłego się nie przedawniło, przykłady wyliczenia terminu przedawnienia zobowiązania należnego od zmarłego.
 • Kiedy przedawnia się prawo do wydania decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
 • Kiedy przedawnia się zobowiązanie podatkowe, wynikające z decyzji o odpowiedzialności spadkobierców?
 • Jak postąpić, gdy spadkobiercy, na których wydania została decyzja nie płacą? Czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie? Czy wysyłając upomnienie na tą samą zaległość do kilku zobowiązanych, od każdego z nich musimy żądać kosztów upomnienia?
 • Jak prawidłowo i na którego spadkobiercę wystawić tytuł wykonawczy? Czy przed wystawieniem tytułu wykonawczego musi być doręczone upomnienie?
 • Czy można ustanowić spadkobiercy hipotekę (zastaw skarbowy) za długi zmarłego podatnika?
 • Jak postąpić z nadpłatą pozostawioną przez zmarłego? Komu i w jakiej kwocie należy zwrócić nadpłatę? Czy w sprawie nadpłaty zmarłego musi być wydana decyzja stwierdzająca nadpłatę? Czy nadpłata może być zaliczona na inne zaległości spadkobiercy?
 1. Wszczynanie postępowania spadkowego przez gminę:
 • Jakie działania należy podjąć, gdy spadkobiercy nie przeprowadzają postępowania spadkowego, a zmarły pozostawił zaległości (lub nadpłatę) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
 • Czy zawsze organ podatkowy musi wszcząć postępowanie spadkowe, jeżeli spadkobiercy nie wyrażają woli przeprowadzenia takiego postępowania? Czy spadkobierców można i na jakiej podstawie obciążyć kosztami postępowania spadkowego?
 • Kiedy gmina dziedziczy spadek po zmarłym?
 • Czy i w jakim zakresie gmina odpowiada za zaległości pozostawione przez spadkodawcę?
 • Czy gmina może odrzucić spadek?
 • Jak należy rozumieć zapis art. 59 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, że zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek nabycia spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku?
 • Czy w przypadku odziedziczenia spadku przez gminę należy odpisać zaległy podatek z kartoteki zmarłego podatnika? Jaki dokument stanowi podstawę odpisu?
 1. Dyskusja, pytania.