PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych. Wieloletni praktyk prawa zamówień publicznych – jako sekretarz komisji przetargowej w miejskim zakładzie budżetowym oraz pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym i Regionalnej Izby Obrachunkowej zdobywał doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego jak i instytucji dokonujących kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. Autor książek: „Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych” oraz „Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł”. Udzielił ponad 800 odpowiedzi na pytania użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX z zakresu problematyki zamówień publicznych i napisał 11 komentarzy praktycznych dostępnych w tym Systemie. Powołany w skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na studiach podyplomowych na kierunku „Zamówienia publiczne”.

PROGRAM:

I. Pojęcie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

II. Osoby, które mogą ponieść odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

III. Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

IV. Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych związane z procesem udzielania zamówień publicznych

V. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

VI. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar.