PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. B. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); współpracownik kilku firm audytorskich na terenie Polski,: audytor środków pochodzących z UE (wykonanych ponad 40 audytów projektów środków z UE); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego, autor  ponad 180 artykułów / specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego  i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego, które ukazały się m. in. w Rachunkowości Budżetowej, Gazecie Samorządu i Administracji, Vademecum Podatkowo – Księgowym, Biuletynie Instytutu Studiów Podatkowych, Finansach Publicznych), autor 30 poradników  i książek z zakresu prawa podatkowego, audytu wewnętrznego oraz egzekucji administracyjnej; trener  i wykładowca (m. in. trener i wykładowca w szkoleniach generalnych i specjalistycznych dla służby cywilnej) oraz  wielu firm szkoleniowych.

PROGRAM:

 1. Przedmiot opłaty skarbowej.
 2. Pojęcia: wypis, odpis, kopia, wyciąg, czynność urzędowa, decyzja, zezwolenie, koncesja, pozwolenie, zaświadczenie.
 3. Podmioty opłaty skarbowej.
 4. Zapłata opłaty skarbowej, formy zapłaty opłaty skarbowej.
 5. Załatwianie sprawy bez uiszczonej opłaty skarbowej.
 6. Zwolnienia i wyłączenia z opłaty skarbowej.
 7. Zapłata i zwrot opłaty skarbowej.
 8. Nadpłata w opłacie skarbowej.
 9. Adnotacje o uiszczeniu opłaty skarbowej, zwolnieniu z tej opłaty oraz o wyłączeniu obowiązku jej uiszczenia.
 10. Obowiązki informowania organów podatkowych przez podmioty zobowiązane o nieuiszczeniu opłaty skarbowej.
 11. Czynności wierzyciela w zakresie zaległej opłaty skarbowej.

Materiały szkoleniowe:

Autorskie wzory pism, postanowień i decyzji pozwalających prawidłowo realizować zadania związane z poborem opłaty skarbowej.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 • kto i kiedy jest podmiotem obowiązanym do uiszczenia opłaty skarbowej;
 • jaki jest zakres przedmiotowy opłaty skarbowej;
 • czynności podlegające opłacie skarbowej;
 • jakie to są czynności urzędowe zwolnione z opłaty skarbowej;
 • jak interpretować pojęcia: wypis, odpis, wyciąg, kopia.
 • jaka jest opłata skarbowa od pełnomocnictwa i od prokury.