PROWADZĄCY:

Praktyk, przez 20 lat pracownik (na różnych szczeblach) organu podatkowego w mieście na prawach powiatu, obecnie etatowy członek kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej ; prowadzi szkolenia z zakresu wymiaru i księgowości podatków lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz egzekucji zobowiązań publicznoprawnych ; autorka publikacji w prasie branżowej, w tym w Przeglądzie podatkowym, Finansów publicznych, współautorka publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ; autorka materiałów szkoleniowych.

PROGRAM:

1. Naliczanie opłaty:

– uchwały w sprawie wysokości stawek – proporcjonalność naliczania stawki,
zaokrąglenia, wejście w życie uchwały, a moc wsteczna, opłata ryczałtowa i opłata miesięczna- różnice w uchwalaniu stawek,

– upoważnienia do działania w imieniu organu podatkowego,

– deklaracje – weryfikacja poprawności, korekta deklaracji z urzędu, deklaracja
jako dokument księgowy, korekta deklaracji, a nowa deklaracja, przypisy na
kartach zobowiązań – w jakich terminach,

– postępowanie podatkowe – jak je prowadzić, strony postępowania, wyłączenia
organu podatkowego, pełnomocnik w postępowaniu podatkowym,

– decyzje określające – kiedy i za jaki okres, postępowanie dowodowe przy
naliczaniu, małżonkowie- solidarna odpowiedzialność w opłacie,

– doręczenia

– dostęp do rejestrów urzędu, a tajemnica skarbowa,

– przesłuchania świadków – jak je przeprowadzić z zachowaniem norm prawnych, oględziny nieruchomości, protokoły, adnotacje, notatki służbowe, zaświadczenia,

– udostępnianie akt – komu i kiedy, czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie ;

2. Pobór opłaty:

– ulgi podatkowe – komu i w jakiej wysokości, zgodność wniosku o ulgę z decyzją organu – protokoły pokontrolne RIO i NIK,

– postanowienia o zarachowaniu wpłaty – konieczność, czy obowiązek,
częstotliwość wystawiania,

– postępowanie dowodowe przy udzielaniu ulgi – co stanowi dowód, jakich
dowodów organ nie może żądać od zobowiązanych,

– nadpłaty na kartach zobowiązań- wybrane zagadnienia,

– inkaso opłaty – kto może być inkasentem, jakiego rodzaju kwoty może pobierać inkasent, sposób zarachowywania wpłat od inkasenta na kartach kontowych zobowiązanych.

3. Windykacja opłaty:

– działania informacyjne wierzyciela– ewidencjonowanie czynności,

– upomnienia – częstotliwość wystawiania, kto może podpisywać upomnienia, ile razy wystawimy upomnienie na tą sama zaległość, koszty upomnienia –
umarzalne czy nie, zmiany w przedawnieniu kosztów upomnienia, umorzenia
kosztów upomnienia razem z zaległością, pouczenia konieczne
w formularzu upomnienia, upomnienia a współwłasność nieruchomości,

– tytuły wykonawcze – system teleinformatyczny, upoważnienia do podpisywania tytułów, upoważnienie do wysyłania tytułów do organów egzekucyjnych.