PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych. Wieloletni praktyk prawa zamówień publicznych – jako sekretarz komisji przetargowej w miejskim zakładzie budżetowym oraz pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym i Regionalnej Izby Obrachunkowej zdobywał doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego jak i instytucji dokonujących kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. Autor książek: „Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych” oraz „Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł”. Udzielił ponad 800 odpowiedzi na pytania użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX z zakresu problematyki zamówień publicznych i napisał 11 komentarzy praktycznych dostępnych w tym Systemie. Powołany w skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na studiach podyplomowych na kierunku „Zamówienia publiczne”.

PROGRAM:

1. Pojęcie zamówień publicznych i akty prawne ich dotyczące.

2. Stosowanie Prawa zamówień publicznych.

3. Zasady udzielania zamówień publicznych.

4, Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Tryby postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

6. Składanie i otwarcie ofert.

7. Ocena ofert i podmiotowe środki dowodowe.

8. Przedmiotowe środki dowodowe.

9. Wybór najkorzystniejszej oferty.

10. Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Zmiany umów w sprawach zamówień publicznych.

12. Podwykonawstwo, podmioty trzecie, wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia.

13. Organy właściwe w sprawach zamówień publicznych.

14. Środki ochrony prawnej.

15. Kontrola udzielania zamówień.