PROWADZĄCY:

Specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów, praktyk, szkoleniowiec w dziedzinie finansów publicznych oraz
rachunkowości.

PROGRAM:

I. Obowiązek i odpowiedzialność kierownika jednostki, za ustalenie zasad (polityki) rachunkowości jednostki, jej utrwalenie w formie pisemnej oraz dokonywanie zmian.

II. Elementy obligatoryjne polityki rachunkowości, w tym:

  1. określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych;
  2. metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
  3. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej:
  • zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,
  • wykaz ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
  • opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji;

4. Określenie systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

III. Nieobowiązkowa część polityki rachunkowości, w tym przykładowe instrukcje (kasowa, druków ścisłego zarachowania, inwentaryzacyjna, oraz tworzenia, obiegu i kontroli dokumentów księgowych).

IV. Rola głównego księgowego przy opracowaniu projektu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości.

V. Sytuacje, w których główny księgowy może odmówić podpisania dokumentu.

VI. Uproszczenia, z których jednostka może skorzystać w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

VII. Zasady ustalania polityki rachunkowości w jednostkach prowadzonych przez CUW.

VIII. Obowiązki wynikające z rejestru umów, który będzie obowiązywał od 1 lipca 2022r.

IX. Możliwość stosowania przez jednostki krajowych standardów rachunkowości.

X. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie tworzenia, stosowania i aktualizowania polityki rachunkowości.

XI. Dodatkowe opisy, które powinny się znaleźć w polityce rachunkowości jednostki, w związku z występowaniem pandemii COVID-19 (ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności, analiza ryzyk, utrata wartości aktywów czy podejmowanie działań i decyzji uwzględniających ewentualne skutki COVID-19 w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym jednostki).

XII. Dyskusja.