PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

1. Polityka rachunkowości – podstawy prawne.

2. Zasady opracowania polityki rachunkowości – część obligatoryjna i nieobligatoryjna:

 • praktyczne aspekty – układ polityki rachunkowości i inne ważne wskazówki praktyczne,
 • określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
 • zasady wyceny aktywów i pasywów,
 • zasady ustalania wyniku finansowego;
 • wykaz kont księgi głównej – ewidencji syntetycznej;
 • przyjęte zasady księgowania operacji gospodarczych na kontach księgi głównej,
 • zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych – ewidencji analitycznej i powiązanie kont analitycznych z kontami księgi głównej,
 • wykaz przyjętych uproszczeń,
 • przyjęte zasady ewidencji, rozliczania, kalkulacji i korekty kosztów w ramach rozwiązań dopuszczonych ustawą,
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • ewidencja należności i odsetek od należności, odpisy aktualizujące należności,
 • ewidencja wydatków,
 • zasady dotyczące gospodarowania majątkiem trwałym, w tym m.in. definicje, metody ustalania wartości początkowej, ulepszenia, inwestycje, remonty, prowadzenie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja majątku, porządkowanie środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia.
 • opis systemu przetwarzania danych,
 • zasady ochrony danych,
 • część nieobligatoryjna polityki rachunkowości: instrukcja kasowa, instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna i inne możliwe.

3. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za politykę rachunkowości.

4. Najczęściej spotykane nieprawidłowości w politykach rachunkowości.

5. Przykłady i odpowiedzi na pytania.