PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych ,  główna księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych; specjalistka w zakresie rachunkowości budżetowej, kontroli zarządczej, budżetowania zadaniowego oraz realizacji inwestycji w sektorze publicznym, nauczyciel akademicki. Działalność szkoleniową i edukacyjną prowadzi od 2007 roku. Autorka publikacji w miesięczniku „Finanse Publiczne” .

PROGRAM:

  1. Elementy polityki rachunkowości w jednostki zgodnie z postanowieniami art. 10 ustawy o rachunkowości:
  • rok obrotowy i okresy sprawozdawcze
  • metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego
  • zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
  1. Zasady przygotowywanie wewnętrznych aktów prawnych – techniki prawotwórcze
  1. Zgodność przepisów wewnętrznych (zarządzenia, uchwały, decyzje) z przepisami powszechnie obowiązującymi
  1. Ustalenie progu istotności – identyfikacja błędów istotnych i nieistotnych.
  1. Zastosowanie uproszeń w polityce rachunkowości jednostki.
  1. Najczęściej popełniane błędy w polityce rachunkowości jednostki.