PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. B. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

PROGRAM:

1. Obowiązek orzekania o obowiązkach niepieniężnych.

2. Obowiązek dochodzenia obowiązków niepieniężnych.

3. Narzędzia stosowania prawa.

4. Podstawa prawna egzekucji administracyjnej.

5. Organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym.

6. Organy sprawujące nadzór nad organami egzekucyjnymi.

7. Egzekutor:

 • uprawnienia egzekutora;
 • obowiązki egzekutora;
 • odpowiedzialność egzekutora.

8. Wierzyciel.

9. Zobowiązany.

10. Upoważnienie.

 • upoważnienia z ustaw ustrojowych.
 • upoważnienia z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
 • upoważnienia w myśl standardów kontroli zarządczej.
 • upoważnienia w myśl standardów INTOSAI

11. Zasady ogólne postępowania egzekucyjnego.

12. Metryka sprawy administracyjnej w postępowaniu egzekucyjnym.

13. Upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym i o charakterze pieniężnym.

14. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

15. Tytuł wykonawczy w egzekucji obowiązków pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym.

16. Rodzaje tytułów wykonawczych: odpis TW, TW zmieniony, TW dalszy.; kto, kiedy i w jakim celu te TW są sporządzane.

17. Klasyfikacja akt egzekucyjnych.

18. Przypadki niedopuszczalności egzekucji administracyjnej.

19. Postępowanie uproszczone.

20. Odpowiednie stosowanie przepisów KPA.

21. Zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym

22. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

23. Umorzenie postępowania egzekucyjnego.

24. Wstrzymanie czynności egzekucyjnych / wstrzymanie postępowania egzekucyjnego / odstąpienie od czynności egzekucyjnych.

25. Egzekucja administracyjna obowiązków niepieniężnych:

 • Grzywna w celu przymuszenia: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
 • Wykonanie zastępcze: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
 • Odebranie rzeczy ruchomej: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
 • Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania;
 • Przymus bezpośredni: Ogólna charakterystyka środka egzekucyjnego / wszczęcie egzekucji / przebieg postępowania / zakończenie postępowania.

26. Opłaty i koszty postępowania egzekucyjnego; postanowienia w tym zakresie:

 • Odpowiedzialność porządkowa.
 • Zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności porządkowej.
 • Wysokość kary pieniężnej.
 • Postanowienia i zażalenia w zakresie odpowiedzialności porządkowej.

Podczas szkolenia udzielone zostaną odpowiedzi na następujące kwestie:

 • Ile wynoszą koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Jakie środki egzekucyjne można stosować w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Czy zlecenie wykonania zastępczego odbywa się w oparciu o przepisów zamówień publicznych;
 • Czy w egzekucji obowiązków pieniężnych zawieramy umowy;
 • Ile wynoszą koszty egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
 • Czy pracownik wykonujący zadania w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym musi posiadać upoważnienia;

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy szkolenia otrzymają autorskie wzory n/w dokumentów:

 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – należność pieniężna
 • Wzór upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym – obowiązek niepieniężny
 • Postanowienie w sprawie zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego
 • Protokół z czynności egzekucyjnych (ogólny)
 • Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego (pozytywne)
 • Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego (negatywne)
 • Postanowienie w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego
 • Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego
 • Postanowienie w sprawie kosztów egzekucyjnych
 • Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia
 • Postanowienie o zastosowaniu wykonania zastępczego
 • Wzór poprawnie wypełnionego tytułu wykonawczego TW-2.