PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. B. wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego. Autor książki wydanej w 2020 roku przez ODDK Gdańsk pt. „Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych.” cyklu artykułów w miesięczniku Finanse Publiczne wyd. PRESSCOM poświęconych nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, oraz wydanej w listopadzie 2020 roku książki Postępowanie egzekucyjne w administracji po zmianach (wyd. Presscom Wrocław).

PROGRAM:

 1. Co w zakresie egzekucji samorządowej ustalił NIK w 2022 i 2023 roku.
 2. Cel i istota postępowania egzekucyjnego w administracji.
 3. Zasady ogólne, w tym:
 • zasady z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • zasady z Kodeksu postępowania administracyjnego;
 1. Działania miękkie wierzyciela.
 2. Terminy podejmowania działań przez wierzyciela.
 3. Wszystko o upomnieniu, w tym:
 • istota upomnienia;
 • elementy upomnienia;
 • doręczanie upomnień;
 • wyjątki od obowiązku doręczenia upomnienia;
 • koszty upomnienia;
 • preferencje w spłacie kosztów upomnienia;
 • przedawnienie kosztów upomnienia;
 • konsekwencje pominięcia upomnienia.
 1. Wszystko o tytule wykonawczym, w tym:
 • istota tytułu wykonawczego;
 • zawartość tytułu wykonawczego;
 • pierwotny tytuł wykonawczy;
 • ponowny tytuł wykonawczy;
 • dalszy tytuł wykonawczy;
 • kolejny tytuł wykonawczy;
 • zmieniony tytuł wykonawczy;
 • jednolity i zagraniczny tytuł wykonawczy.
 1. Informacja dodatkowa do tytułu wykonawczego.
 2. Postępowanie egzekucyjne w administracji, a egzekucja administracyjna.
 3. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
 4. Wszczęcie egzekucji administracyjnej.
 5. Badanie dopuszczalności egzekucji.
 6. Poszukiwanie majątku zobowiązanego, w tym:
 • informacje od organów i podmiotów;
 • wyjawienie majątku i źródeł dochodu w drodze administracyjnej;
 • sądowe wyjawienie majątku .
 1. Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
 • zażalenie;
 • zarzut;
 • sprzeciw;
 • skarga.
 1. Przerwy w postępowaniu egzekucyjnym, w tym:
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego;
 • wstrzymanie czynności egzekucyjnych;
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego.
 1. Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.
 2. Koszty egzekucyjne, w tym:
 • opłata manipulacyjna,
 • opłata egzekucyjna,
 • opłata za czynności egzekucyjne,
 • wydatki egzekucyjne;
 • preferencje w spłacie kosztów;
 • przedawnienie kosztów egzekucyjnych
 1. Odpowiedzialność wierzyciela, w tym:
 • odpowiedzialność porządkowa;
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych