PROWADZĄCY:

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa administracyjnego. Prowadzi
indywidualną praktykę w formie kancelarii radcy prawnego. Ponadto jest ekspertem prowadzącym szkolenia podnoszące kwalifikacje urzędników administracji publicznej oraz pracowników samorządowych. Jest także autorką programów szkoleniowych oraz opracowań z zakresu prawa dla jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz autorką Komentarza do ustawy o pracownikach urzędów państwowych.

PROGRAM:

 1. Jak została zdefiniowana w nowych przepisach praca zdalna i jakie są tego skutki.
 2. Uzgodnienie między stronami umowy o pracę dotyczące wykonywania pracy zdalnej – zasady.
 3. Polecenie pracodawcy, cofnięcie polecenia wykonywania pracy zdalnej.
 4. Przesłanki wykonywania pracy zdalnej.
 5. Kiedy pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o wykonywanie a kiedy może odmówić.
 6. Warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej a zmiana warunków – jako przesłanka wykonywania pracy zdalnej.
 7. Porozumienie o wykonywaniu pracy zdalnej – warunki formalne i procedura a Regulamin pracy a Polecenie pracodawcy – omówienie przesłanek.
 8. Zapisy o pracy zdalnej – przykład regulaminu pracy zdalnej, jakie są obligatoryjne elementy regulaminu.
 9. Informacja o warunkach pracy z art. 29 § 3.
 10. Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy – kto może wystąpić, warunki.
 11. Obowiązki pracodawcy w zakresie:
 • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy,
 • zapewnienia instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, lub tych kosztów pokrycia kosztów
 • pokrycia innych kosztów
 • zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenia i pomocy technicznej niezbędnej do wykonywania tej pracy.
 1. Ekwiwalent pieniężny a ryczałt – zasady ustalania wysokości.
 2. Ochrona danych osobowych- jakie czynności podjąć aby należycie chronić dane przy pracy zdalnej. Analizy ryzyka, RCP, upoważnienia, zarządzanie systemami informatycznymi, telekonferencje, praca na dokumentach, poczta elektroniczna i inne.
 3. Kontrola pracownika w zakresie wykonywania pracy zdalnej – zasady.
 4. Równe traktowanie pracownika wykonującego pracę zdalną.
 5. Szkolenia BHP.
 6. Zakaz wykonywania określonych pracy przy pracy zdalnej.
 7. Ocena ryzyka zawodowego. Informacja o BHP.
 8. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy a oświadczenie pracownika.
 9. Wypadki przy pracy zdalnej. Komisja wypadkowa, oględziny.
 10. Okazjonalna praca zdalna – charakterystyka i przesłanki.
 11. Kary.
 12. Wejście w życie przepisów.
 13. Wyniki kontroli NIK z zakresu pracy zdalnej.