PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi  doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

 1. Polityka rachunkowości – podstawa rachunkowości jednostki.
 2. Zasady ewidencji należności i dochodów, w tym m.in.: przypisy, odpisy, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe, wycena, odpisy aktualizujące – dokumentacja, ważne zapisy w instrukcjach.
 1. Specyfika ewidencji odsetek od należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 2. Inne rozrachunki – istota, sposoby ustalania w zależności od rodzaju, wycena.
 3. Zasady zaciągania zobowiązań finansowych, a zaangażowanie.
 4. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne.
 5. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości i incydentalne.
 6. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja.
 7. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: błędy w ewidencji kwot do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
 8. Konta pozabilansowe – co możliwe, a co konieczne.
 9. Ewidencja wyniku finansowego, a fundusz jednostki – istota, analityka.
 10. Sesja pytań i odpowiedzi.