PROWADZĄCY

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

 1. Polityka rachunkowości – istota, zasady tworzenia.
 2. Zasady ewidencji należności i dochodów, w tym m.in.: przypisy, odpisy, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe – dokumentacja, ważne zapisy w instrukcjach.
 1. Specyfika ewidencji odsetek od należności.
 2. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.
 3. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 4. Zasady zaciągania zobowiązań finansowych, a zaangażowanie.
 5. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne.
 6. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty
 7. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, porządkowanie ksiąg inwentarzowych, amortyzacja, likwidacja.
 8. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
 9. Konta pozabilansowe.
 10. Ewidencja wyniku finansowego.
 11. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 12. Sprawozdawczość finansowa. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń. Publikacja.
 13. Sesja pytań i odpowiedzi.