PROWADZĄCY:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Prawa Zamówień Publicznych. Wieloletni praktyk prawa zamówień publicznych – jako sekretarz komisji przetargowej w miejskim zakładzie budżetowym oraz pracownik Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym i Regionalnej Izby Obrachunkowej zdobywał doświadczenie zarówno po stronie zamawiającego jak i instytucji dokonujących kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień. Autor książek: „Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych” oraz „Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 zł”. Udzielił ponad 800 odpowiedzi na pytania użytkowników Systemu Informacji Prawnej LEX z zakresu problematyki zamówień publicznych i napisał 11 komentarzy praktycznych dostępnych w tym Systemie. Powołany w skład Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na studiach podyplomowych na kierunku „Zamówienia publiczne”.

PROGRAM:

I. Zagadnienia ogólne.

 1. czym są zamówienia publiczne?
 2. jakie akty prawne regulują udzielanie zamówień publicznych?
 3. do jakiej kategorii zamawiających należą jednostki oświaty?
 4. kto w jednostkach oświaty sprawuje funkcję Kierownika Zamawiającego?
 5. kto w jednostkach oświaty odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych?

II. Przygotowanie postepowań o udzielenie zamówień publicznych.

 1. jak opisać przedmiot zamówienia?
 2. jak ustalić wartość zamówienia?

III. Udzielanie zamówień do których, ze względu na ich wartość, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

 1. jak przygotować udzielenie i udzielić zamówienia, wobec którego, ze względu na jego wartość, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych?
 2. jakie są ogólne zasady udzielania zamówień, o ww. wartościach, w ramach projektów dofinansowanych ze środków unijnych?

IV. Obowiązki jednostek oświaty w zakresie planowania i sprawozdawczości względem zamówień publicznych.

 1. jak planować zamówienia publiczne?
 2. jak sporządzić i przekazać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych?

V. Czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych związane z problematyką udzielania zamówień publicznych i kary z tego tytułu.