PROWADZĄCY:

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego.

PROGRAM:

1. Podstawy prawne.

2. Wskazanie poprzednich zmian w ustawie w kontekście przepisów przejściowych (zmiany od 1.01.2017, 1.01.2018, 26.04.2018, 20.09.2018)

3. Duża nowelizacja ustawy z 24.09 2019 r.:

a) przepisy przejściowe do nowelizacji

b) zmiana właściwości organów dot. inwestycji gminnych

c) zmiany dot. działania organów opiniujących i uzgadniających w procesie wydawania decyzji

d) zmiany dot. załączanej do wniosku dokumentacji

e) zmiany dot. ustalania kręgu stron postępowania

f) zmiany proceduralne dot. m.in. obwieszczeń, nieuregulowanego stanu prawnego, umarzania i zawieszania postępowania, z naciskiem na odstępstwa od zasad kpa

g) zmiany dot. kontroli nad prawidłowością wydanych decyzji

h) zmiany dot. prowadzenia inwestycji budowlanych (zmiany wprowadzone w ustawie prawo budowlane)

i) zmiany w ustawie poś

j) zmiany dot. soos

k) zmiany dot. procedury transgranicznej

l) nowe rozporządzenie rm dot. przedsięwzięć-wraz z omówieniem przepisów przejściowych

4. Nowelizacja ustawy z 2021 r:

a) przepisy przejściowe do nowelizacji

b) nowe zadania organów wydających decyzje środowiskowe (m.in. w zakresie informowania/upubliczniania danych na bip)

c) nowe uprawnienia stron postępowania o decyzję środowiskową i organizacji ekologicznych w zakresie odwołań/skarg od decyzji inwestycyjnych

d) zmiany dot. postępowania odwoławczego

e) zmiany dot. postępowania przed sądami administracyjnymi

f) zmiany in.przepisów m.in. prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagosp.przestrzennym i in. ustaw inwestycyjnych

5. Wpływ innych ustaw na procedury środowiskowe (Prawo wodne, uop i in.)

6. Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową, w tym decyzja dla inwestycji zrealizowanej nielegalnie.

7. Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana- omówienie wyjątków.

8. Wymogi formalne wniosku o decyzję środowiskową.

9. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć zawsze znacząco oddziałujących na środowisko po zmianach.

a) Gdy z wnioskiem złożono raport

b) Gdy z wnioskiem złożono kartę informacyjną przedsięwzięcia

10. Procedura w sprawie wydawania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięć potencjalnie znacząco oddziałujących na środowisko:

a) Gdy była przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko

b) Bez OOS

11. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniu.

12. Zapewnienie udziału społeczeństwa w postępowaniu- jakie obowiązki ciążą na organie.

13. Zmiana decyzji środowiskowej- przesłanki, procedura.

14. Przeniesienie decyzji środowiskowej na inny podmiot- przesłanki, procedura.

15. Wymogi dot. sporządzanej dokumentacji:

a) Karta informacyjna przedsięwzięcia

b) Raport

16. Ocena oddziaływania na obszar NATURA2000.

17. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

18. SOOS.

 

Korzyści ze szkolenia:

1.DLA URZĘDNIKÓW:

A) Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia postępowania celem wydania decyzji środowiskowej (co do przepisów uuis oraz właściwych przepisów KPA)- tak, by decyzja została utrzymana w mocy przez organ II instancji/sądy administracyjne

B) Nabycie umiejętności prawidłowej interpretacji przepisów

C) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny

D) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania

2. DLA INWESTORÓW:

A) Nabycie umiejętności składania wniosków i prowadzenia procedury uzyskiwania decyzji środowiskowej

B) Nabycie umiejętności stosowania przepisów procedury administracyjnej (uzupełnianie braków formalnych wniosku, prawidłowe sporządzanie dokumentacji, terminy załatwienia sprawy, zasady wnoszenia odwołań)

C) poznanie orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów doktryny

D) dyskusja, wymiana doświadczeń z trenerem i innymi uczestnikami szkolenia, omawianie przykładów z praktyki, uzyskiwanie odpowiedzi na pytania