PROWADZĄCY:

Ekonomistka, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego, autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych i rachunkowości.

PROGRAM:

 1. Omówienie Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 2. Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach budżetowych.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki, w tym obsługującej i obsługiwanej za gospodarowanie majątkiem jednostki.
 4. Przesłanki odpowiedzialności pracowników za powierzone mienie na zasadach ogólnych i z obowiązkiem wyliczenia się – wzór oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
 5. Współodpowiedzialność za powierzone mienie – kiedy można zawrzeć umowę o wspólnej odpowiedzialności, zakres, inwentaryzacja na żądanie oraz wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.
 6. Podstawy prawne zdjęcia ze stanu składników majątkowych jednostki.
 7. Ustalenie wewnętrznych procedur zdjęcia ze stanu składników zbędnych, zużytych, zniszczonych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników lub generujących wysokie nakłady.
 8. Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Likwidacyjnej, Komisji Kasacyjnej lub komisji wspólnej – zasady działania i dokumentowania oraz przykładowy regulamin.  
 9. Obowiązek dokonywania przeglądu składników majątkowych pod względem kompletności, zdatności i przeznaczenia na potrzeby jednostki.
 10. Kontrola majątku jednostki, w tym:
 • ewidencje w zależności od rodzaju składników (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne lub w ujęciu ilościowym, ujawnione, obce, stawiane w stan likwidacji czy użyczone do nauki zdalnej),
 • opisy na dokumentach źródłowych –  tworzenie i obieg dokumentów oraz kontrola merytoryczna, formalno – rachunkowa i wstępna,
 • znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych,
 • inwentaryzacja i jej wyniki.
 1. Okresowe oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności jednostki (np. przed lub po inwentaryzacji).
 2. Zdjęcie ze stanu (i co dalej) oraz fizyczna likwidacja składników – przykładowe księgowania.
 3. Darowizna między samorządowymi jednostkami (wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy).
 4. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 5. Przykłady nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem ruchomym.
 6. Przykładowe zarządzenie w sprawie gospodarki mieniem ruchomym.
 7. Dyskusja.