PROWADZĄCY:

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca publicznej uczelni ekonomicznej, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

PROGRAM:

  1. Podstawy prawne przetwarzania i bezpieczeństwa danych w księgach rachunkowych:

– ustawa o rachunkowości,

– uchwała Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  1. Regulacje wewnętrzne w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa danych w księgach rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki gospodarki finansowej jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych:

– polityka rachunkowości, w tym: wykaz ksiąg rachunkowych oraz opis systemu przetwarzania danych,

– inne zarządzenia wewnętrzne kierownika jednostki.

  1. Podstawowe wymagania systemów informatycznych do prowadzenia rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych z uwzględnieniem wariantów pozyskania systemów informatycznych.
  2. Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych:

– wprowadzanie danych do systemu informatycznego a podejmowanie decyzji o sposobie zakwalifikowania danych do ujęcia w księgach rachunkowych,

– dowody źródłowe, w tym dokumenty elektroniczne,

– zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych prowadzonych w systemach informatycznych,

– zamknięcie miesiąca, zamknięcie roczne a ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych.

  1. Programowe zasady ochrony danych w księgach rachunkowych, w tym przede wszystkim metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.
  2. Praktyczne przykłady elementów systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.
  3. Zasady zmiany systemów informatycznych do prowadzenia rachunkowości.
  4. Ewidencja księgowa nakładów na sprzęt komputerowy oraz systemy informatyczne.