PROWADZĄCY:

Freelancer; prawnik (UMCS w Lublinie); absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie  w zakresie studiów podyplomowych: skarbowość i podatki„; Uniwersytetu Jagiellońskiego Instytut Stosunków Międzynarodowych – studia w zakresie  „wiedzy  o integracji europejskiej” oraz Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Instytut Socjologii studia w zakresie zarządzania środkami Unii Europejskiej. Wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.  Licencjonowany audytor wewnętrzny  (lic MF. Nr 134/2004), audytor wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych (wpis nr 782); członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; b. Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu,  b. starszy inspektor kontroli gospodarki  finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, b. członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa  i samorządu terytorialnego.

Posiadacz certyfikatu wydanego przez GIIF w zakresie obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PROGRAM:

I. Problematyka prania pieniędzy.

 1. Nielegalne i nieujawnione źródła wartości majątkowych:
  • definicja zjawisk występujących w przestępczości zorganizowanej,
  • skala zjawiska,
  • przyczyny przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy,
  • penalizacja prania pieniędzy.
 1. Zagrożenia obrotu finansowego:
 • destabilizacja gospodarki i systemu finansowego państwa,
 • zagrożenia dla bezpieczeństwa finansowego instytucji finansowych.
 1. Metody prania pieniędzy:
 • organizacja procederu prania pieniędzy,
 • fazy i techniki prania pieniędzy.

II. Zadania GIIF w świetle ustawy.

 1. Zakres merytoryczny:
 • zadania GIIF jako jednostki wywiadu finansowego,
 • rola GIIF w zapobieganiu praniu pieniędzy w świetle zagrożeń systemu finansowego,
 • znaczenie GIIF w krajowym i międzynarodowym systemie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 1. Kontrola przestrzegania przez instytucje obowiązane przepisów ustawy i aktów wykonawczych :
 • organy i instytucje sprawujące kontrolę,
 • cele i zakres kontroli,
 • obowiązki instytucji obowiązanych i prawa kontrolujących,
 • protokół pokontrolny, uprawnienia stron.

III Obowiązki instytucji obowiązanych i współdziałających w świetle ustawy.

 1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w instytucjach współdziałających:
 • programy wewnętrzne,
 • instrukcje.
 1. Zasady typowania transakcji podejrzanych:
  • podstawa prawna typowania,
  • pojęcia związane z procesem typowania,
  • kryteria typowania.
 1. Program „poznaj swego klienta”:
 • zakres programu,
 • cele i uwarunkowania programu,
 • podstawowe elementy programu.
 1. Wewnętrzne procedury w instytucji współdziałającej:
 • zakres i funkcje programów,
 • zadania osób odpowiedzialnych za realizację obowiązków profilaktycznych,
 • analiza rejestrów i innych źródeł informacji,
 • współpraca z GIIF i organami ścigania,
 • szkolenia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 1. Zasady przekazywania informacji przez instytucje współdziałające:
 • zasady prowadzenia rejestru,
 • zasady współpracy instytucji obowiązanych z GIIF.

IV Odpowiedzialność karna za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

 1. Odpowiedzialność karna:
 • przestępstwo z art. 299 § k.k.
 1. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.:
 • Za nie dopełnienie obowiązku rejestracji transakcji, i przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji,
 • Za nie dopełnienie obowiązku przeprowadzenia analizy ryzyka w celu zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa finansowego,
 • Za nie dopełnienie obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
 • Za nie dopełnienie obowiązku przechowywania przez wymagany okres udokumentowanych wyników analizy,
 • Za nie dopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym,
 • Za nie dopełnienie obowiązku wykonania w terminie wniosku lub zalecenia pokontrolnego,
 • Za nawiązanie lub utrzymywanie współpracę z bankiem fikcyjnym

V. Pozycja oficera AML w systemie kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.