PROWADZĄCY:

Wykładowca wyższych  uczelni, wieloletni praktyk  administracji  skarbowej w tym Naczelnik Urzędu Skarbowego, główna księgowa jednostek sektora finansów publicznych i spółek, autor  i współautor kilkudziesięciu pozycji książkowych ( w tym: aktualna z 2023r. „Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku  w instytucjach kultury” Wydawnictwo C.H. Beck ) oraz publikacji o tematyce  rachunkowej, podatkowej,  finansów publicznych. Prowadząca jest znanym i cenionym  szkoleniowcem z zakresu tematyki podatkowej, finansów publicznych i rachunkowości, szkoląca zarówno pracowników  jednostek organizacyjnych  sektora finansów państwowych i samorządowych,   również pracowników RIO,  NIK, Ministerstw i innych ważnych Urzędów państwowych i samorządowych. Prowadzi FORA Audytorów, Skarbników, Przewodniczących Rad. Nawiązuje doskonały kontakt z uczestnikami – jest współpracownikiem wielu Agencji Szkoleniowych.

PROGRAM:

1. Organizacja działalności  instytucji kultury (nie można łączyć Instytucji Kultury ze sportem) –  dopuszczalna prawem ingerencja organizatora.

2. Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna oraz działalność gospodarcza w Instytucjach Kultury- pytania i odpowiedzi, np.:

 • Kiedy działalność statutowa staje się działalnością gospodarczą?
 • W jakiej formie IK może pobierać opłaty za jednorazowe spotkania lub zajęcia cykliczne – np.  przelew, gotówka czy terminal płatniczy?
 • Czy należy podpisywać umowy z uczestnikami (np. opiekunami) zajęć? czy wystarczą tylko karty zgłoszeniowe.

3. Zasady rachunkowości, gospodarka finansowa i zakładowy plan kont w Instytucji Kultury- w tym:

 • prezentacja uproszczeń w rachunkowości a zasada istotności – KSR- nr 7,
 • plany finansowe Instytucji Kultury.

4. Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych– schematy księgowań z wyjaśnieniami z uwzględnieniem podatku VAT:

 • przychody: własne, międzyokresowe – przykłady ewidencji,
 • przychody zewnętrzne (z uwzględnieniem podatku VAT):
 • dotacje podmiotowe – ewidencja, przeznaczenie, rozliczenie na przestrzeni okresów;
 • celowe na wskazane zadania i programy – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie;
 • celowe inwestycyjne – pozyskanie, ewidencja, rozliczenie, w tym: rozliczanie zadań inwestycyjnych: na środki trwałe, WNiP oraz wyposażenie – na przykładach;
 • pozostałe przychody operacyjne – sponsoring, darowizny, zdarzenia losowe – COVID-19), Kary, grzywny – ewidencja, księgowanie, dochodzenie, odpisy aktualizacyjne, ujęcie w Rb-N, – problemy Bibliotek po kontroli,
 • koszty (księgowanie w układzie rachunku zysków i strat).

5. Wpływ kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów oraz NKUP na podatek dochodowy- wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób 

6. Ustalenie podstawy do opodatkowania podatkiem od osób prawnych- zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 – wyliczenie przykładu.

7. Zasady wypełniania CIT -8 i CIT- 8 /0 za 2023r.- wyliczenie przykładu.