PROWADZĄCY:

Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

PROGRAM:

 1. Problemy ewidencji należności i dochodów, w tym m.in.:
 • nadpłaty,
 • należności sporne i wątpliwe,
 • należności długoterminowe,
 • przedawnienia.
 1. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.
 2. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja. Odpisy a należności umorzone, przedawnione.
 3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.
 4. Problemy ewidencji wydatków, w tym min.:
 • wydatki remontowe, a inwestycyjne,
 • zakupy bieżące, a majątkowe,
 • zaangażowanie i zobowiązania,
 • wydatki niewygasające.
 1. Problemy ewidencji kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych, koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. Korekta kosztów.
 2. Rozliczenia międzyokresowe – zasady, uproszczenia.
 3. Problemy ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych – zakup, wytworzenie, darowizna, nieodpłatne otrzymanie, ulepszenia, likwidacja.
 4. Fundusz jednostki i jego analityka.
 5. Inne różne wątpliwości ewidencyjne.