PROWADZĄCY

Praktyk, ceniony wykładowca w jednostkach sektora finansów publicznych, specjalista w zakresie sprawozdawczości finansowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji w tym zakresie.

PROGRAM:

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w świetle obowiązujących przepisów o rachunkowości.

2. Inwentaryzacja okresowa – roczna dotycząca m.in. zobowiązań jednostki, zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r., zaliczanych do długu publicznego spłacanych wydatkami (kontrola prawidłowości klasyfikacji wydatków ewidencji oraz przyjętych zasady ewidencji, zasady wykazywania tych zobowiązań w sprawozdaniu Rb-Z, Rb-28S i sprawozdaniu finansowym).

3. Wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym jednostki (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa), w tym omówienie (na przykładach) zakresu ustaleń organów JST dotyczących wykonywania budżetu oraz prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych przez podległe jednostki.

4. Wycena i ewidencja operacji w księgach jednostki budżetowej oraz prezentacja sald kont bilansowych w sprawozdaniu finansowym:

  • wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz środków trwałych oraz
    w budowie (inwestycji);
  • rozrachunków, przychodów i kosztów, w tym m.in. operacji związanych z COVID-19 (ujęcie w ewidencji i sprawozdaniu finansowym);
  • rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów;
  • rezerw.

5. Księgowania pod datą końca roku obrotowego, w tym operacje ujmowane na koncie „Fundusz jednostki”.

6. Prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym jednostki (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa)

7. Wycena i ewidencja operacji na kontach budżetu JST, w tym: operacji związanych z utworzeniem i wykorzystaniem rezerwy na niewygasające wydatki i operacji nie kasowych korygujących skumulowany wynik budżetu JST.

8. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.