PROWADZĄCY:

I Prowadzący – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych.

II Prowadzący – Szkoleniowiec i doradca z zakresu finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, organizacji pozarządowych. Prowadzi szkolenia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych oraz różnych ośrodków szkoleniowych w kraju od 2008 r. dodatkowo prowadzi doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych. Autorka wielu publikacji w miesięcznikach Finanse Publiczne, Przetargi Publiczne, Rachunkowość Budżetowa.

III Prowadzący – Ekonomista, analityk finansowy, księgowa, specjalista z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej, poparte wieloma dyplomami i certyfikatami. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości (ujęcia środków trwałych, inwentaryzacji, sprawozdawczości finansowej, dostosowania polityki rachunkowości do wymogów związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unijnych). Jest autorką poradnika dla pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych „Zamknięcie roku 2018, otwarcie roku 2019”.

PROGRAM:

I dzień – Jawność i zasady gospodarki środkami publicznymi – podstawowe pojęcia – 03 kwietnia 2023 r.

 1. Środki publiczne: co to są środki publiczne; co to są dochody publiczne; na co przeznacza się środki publiczne.
 2. Jednostki sektora finansów publicznych m.in.: formy organizacyjne jednostek sektora finansów publicznych; co to jest sektor finansów publicznych; kto tworzy, łączy, likwiduje jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.
 3. Jawność finansów publicznych: w jaki sposób realizowana jest zasada jawności; podawanie do publicznej wiadomości jakich informacji jest obowiązek oraz terminy.
 4. Zasady gospodarowania środkami publicznymi m.in.: zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych; lokowanie wolnych środków, kto nie może; w jaki sposób powinny być dokonywane wydatki publiczne.
 5. Obowiązki głównego księgowego w tym m.in.: podpis głównego księgowego – o czym świadczy; prawa i obowiązki głównego księgowego.
 6. Odpowiedzialność kierownika jednostki, m.in.: za co odpowiada kierownik jednostki sektora finansów publicznych.
 7. Państwowy dług publiczny m.in.: jakie tytuły dłużne obejmuje państwowy dług publiczny; obliczanie państwowego długu publicznego.
 8. Ogólne zasady zaciągania zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych, m.in.: kto może zaciągać zobowiązania i w jakim zakresie; zaciąganie kredytów i pożyczek.

II dzień – ŚRODKI TRWAŁE W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE PODATKOWYM I BILANSOWYM – 05 kwietnia 2023 r.

 1. Definicja środka trwałego, jego części składowych, dodatkowych i peryferyjnych.
 2. Kompletność środka trwałego w aspekcie Ustawy o Rachunkowości i Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11.
 3. Wartość początkowa środka trwałego (cena nabycia, koszt wytworzenia).
 4. Klasyfikacja środków trwałych – zmiany w nowej klasyfikacji KŚT – porównanie do poprzedniej KŚT.
 5. Ulepszenie a remont środków trwałych.
 6. Amortyzacja środków trwałych – stawki amortyzacyjne i metody amortyzacji.
 7. Pojęcie inwestycji w obcym środku trwałym, inwestycji zaniechanych.
 8. Zasady gospodarowania majątkiem trwałym z uwzględnieniem zasad pozbywania się majątku zużytego i zbędnego:
  sprzedaż składników majątku,
  • likwidacja składników majątku.
 9. Inwentaryzacja środków trwałych i błędy popełniane przez jednostki:
  Metody i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
  • Odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji
  • Wycena oraz rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych (niedobory i nadwyżki).
 10. Wartość bilansowa środków trwałych.
 11. Środki trwałe w budowie (inwestycje):
  Pojęcie środków trwałych w budowie (inwestycji).
  • Zasady ewidencji środków trwałych w budowie ( inwestycji).
  • Jakie koszty zalicza się do kosztów inwestycji.

III dzień – Klasyfikacja  budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego 12 kwietnia 2023 r.

 1. Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych: dział, rozdział, paragrafy dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.
 2. Klasyfikacja budżetowa w tym rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:
 • świadczenie usług publicznych oraz ujmowanie dochodów i wydatków na realizację zadań związanych ze świadczeniem tych usług;
 • wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy;
 • jakie wydatki mogą wystąpić w rozdziałach podmiotowych;
 • rozdziały podmiotowe, a sprawozdanie Z-JST;
 • czemu służy sprawozdanie Z-JST;
 • kto składa i w jakim terminie Z- JST;
 1. Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji, a wywołujące problemy w jej stosowaniu:
 • klasyfikowanie dochodów: 063, § 064; § 094, a § 097 oraz § 095;§ 217, § 218, §§ 231-233, § 269, § 271, § 299, §§ 609- 610, § 635, §§ 661-663, § 668.
 • klasyfikowanie wydatków do § 401, § 404, § 479, § 480;
 • klasyfikowanie wydatków do § 302 oraz 303;
 • klasyfikowanie wydatków do § 419;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 441, 442 w związku z § 470;
 • klasyfikowaniu wydatków do § 470 w związku z § 421, § 422, § 430;
 • stosowania § 422, § 424 w związku z objaśnieniami w § 421;
 • kiedy stosujemy § 439, a kiedy nie;
 1. Przychody: symbole paragrafów w tym nowe paragrafy 905, 906, 907.
 2. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w klasyfikowaniu dochodów i wydatków.

IV dzień – Uchwała budżetowa i jej wykonywanie oraz WPF

14 kwietnia 2023 r.

 1. Uchwała budżetowa podstawą gospodarki finansowej jst;
 • obligatoryjne elementy uchwały budżetowej;
 • fakultatywne elementy uchwały budżetowej
 • źródła pokrycia deficytu.
  1. Dokonywanie zmian w uchwale budżetowej jst:
 • przez organ wykonawczy,
 • przez organ stanowiący;
 1. Zaciąganie zobowiązań przez organ wykonawczy:
 • upoważnienia w zakresie zaciągania zobowiązań.
 1. Wieloletnia prognoza finansowa:
 • zmiany w wpf
 • przedsięwzięcia w wieloletniej prognozy finansowej;
 • objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej;
 • zgodność uchwały budżetowej z wieloletnią prognozą finansową.
 1. Wydatki niewygasające w jst.
 2. Najczęściej popełniane błędy.
 3. Pytania.

V dzień – ZASADY I SPOSOBY PROWADZENIA WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 19 kwietnia 2023 r.

 1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej księgowości dla projektów finansowanych ze  środków UE.
 2. Regulacje  wewnętrzne w zakresie rachunkowości w jednostce sektora finansów publicznych oraz u i  innych  beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE:
 • polityka rachunkowości
 • dokumenty wewnętrzne powiązane z polityką rachunkowości (instrukcja obiegu dokumentów, instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa)
 • plan kont
 1. Dostosowanie polityki rachunkowości  w jednostce sektora finansów publicznych oraz u innych  beneficjentów realizujących projekty finansowane z UE do wymagań wyodrębnionej ewidencji:
 • wyodrębniona ewidencja środków trwałych i ich umorzenie
 • wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
 • wyodrębniona ewidencja rozrachunków
 • wyodrębniona ewidencja kosztów i przychodów
 • odpowiedni Kod Księgowy
 1. Dowody księgowe – sposób opisywania i niezbędne elementy.
 2. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego kontrole projektów na miejscu, kontrole na zakończenie realizacji projektu.
 3. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego.

VI dzień – Organ JST, a jednostka urząd – praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla urzędów JST  25 kwietnia 2023 r.

 1. Funkcjonowanie ewidencji organu JST:
 • dochody JST księgowane w Organie JST,
 • dochody odprowadzane przez jednostki,
 • rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami,
 • zasilenia jednostek na wydatki,
 • wydatki niewygasające,
 • rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków,
 • wpływ na rachunek JST pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie,
 • wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie,
 • ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie,
 • pożyczki udzielane przez JST, ich spłata, umorzenie,
 • środki z prywatyzacji,
 • odsetki bankowe,
 • odpis aktualizujący należności budżetu,
 • rozliczenia międzyokresowe,
 • wynik wykonania budżetu,
 • wynik na pozostałych operacjach,
 • skumulowane wyniki budżetu.
 1. Bilans z wykonania budżetu JST.
 2. Dochody organu JST w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych.
 3. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem JST.
 4. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu JST.
 5. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie JST – urząd czy organ JST? Przykładowe rozwiązanie ewidencyjne.
 6. Sesja pytań i odpowiedzi.

VII dzień – Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych  w 2023 r. – 28 kwietnia 2023 r.

 1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej.

– forma przekazywania sprawozdań jednostkowych;

– odpowiedzialność za sporządzenie i złożenie sprawozdań.

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań wg obowiązujących przepisów:

Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.

 1. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.
 2. Forma przekazywania sprawozdań jednostkowych;
 3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;

Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

III. Pytania.