PROWADZĄCY:

Dorota Adamek – Hyska – Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka licznych artykułów specjalistycznych na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych na temat rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Krystyna Gąsiorek – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2022, Sprawozdawczość budżetowa w praktyce.

TEMATYKA PORUSZANA NA SZKOLENIU:

I. Prowadzenie rachunkowości w systemach informatycznych jednostek samorządu terytorialnego – Dorota Adamek – Hyska

 1. Podstawy prawne przetwarzania i bezpieczeństwa danych w księgach rachunkowych:
 2. Regulacje wewnętrzne w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa danych w księgach rachunkowych z uwzględnieniem specyfiki gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych:
 • polityka rachunkowości, w tym: wykaz ksiąg rachunkowych oraz opis systemu przetwarzania danych,
 • inne zarządzenia wewnętrzne kierownika jednostki.
 1. Podstawowe wymagania systemów informatycznych do prowadzenia rachunkowości z uwzględnieniem wariantów pozyskania systemów informatycznych.
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych:
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego a podejmowanie decyzji o sposobie zakwalifikowania danych do ujęcia w księgach rachunkowych,
 • dowody źródłowe, w tym dokumenty elektroniczne,
 • zasady korygowania błędów w księgach rachunkowych prowadzonych w systemach informatycznych,
 • zamknięcie miesiąca, zamknięcie roczne a ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych.
 1. Programowe zasady ochrony danych w księgach rachunkowych, w tym przede wszystkim metody zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania.

 II. Optymalizacja kosztów i usprawnienia w obsłudze podatków i opłat lokalnych – prowadzi przedstawiciel – Konrad Radzik o4b

III. Pozostałe środki trwałe, a niskocenne składniki majątkowe – Dorota Adamek-Hyska

 1. Pozostałe środki trwałe- istota, uregulowania prawne, ewidencja, inwentaryzacja oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym.
 2. Niskocenne składniki majątkowe: istota, uregulowania prawne, ewidencja, inwentaryzacja oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym
 3. Praktyczne aspekty określenia pozostałych środków trwałych oraz nisko cennych składników majątkowych w polityce rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego.

IV. Wybrane problemy z klasyfikacji budżetowej – Krystyna Gąsiorek

 1. Klasyfikacja budżetowa, a SMUP w tym rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe:
 • SMUP, a utrzymanie stanowiska pracy;
 • formularz Z-JST
 1. Zmiany w klasyfikacji budżetowej, a obowiązek dostosowania uchwał budżetowych JST na rok 2022 w tym:
 • nowe paragrafy dochodów;
 • nowe paragrafy wydatków.
 1. Bieżące problemy związane z klasyfikacją – dyskusja.

V. Wybrane problemy ze sprawozdawczości budżetowej Krystyna Gąsiorek

 1. Wybrane problemy ze sprawozdawczości budżetowej m.in.
 • sprawozdanie Rb-27S – dochody wykonane; kolumny 11-14 skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy; zaległości netto;
 • sprawozdanie Rb-28S – zaangażowanie czy może być większe od planu? czy wszystkie zobowiązania muszą być w zaangażowaniu?
 • Przychody i koszty w Rb-30S, czy musi zakład mieć plan finansowy w rozdziałach usługowych i podmiotowych? a jak zaprezentować dane jeżeli zakład ma plan tylko w rozdziale 90017.
 • sprawozdanie Rb-NDS – czy muszą być prezentowane kredyty pożyczki udzielone? co z kredytem w rachunku?
 • sprawozdanie Rb-N – należności nominalne, czy depozyty należy wykazać w sprawozdaniu?; co to jest należność uboczna?; Czy prezentujemy odsetki, koszty upomnień, kwoty rekompensujące?; Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N?; Odpis aktualizujący czy ma znaczenie w sprawozdaniu Rb-N; Czy prezentujemy w sprawozdaniu Rb-N, a jeżeli tak to jak prezentuje się w sprawozdaniu np. koszty postępowania sądowego czy egzekucyjnego? Czy zasądzony obowiązek naprawienia szkody z wyroku karnego to należność uboczna?
 • sprawozdanie Rb-Z – zabezpieczenie należytego wykonania umów w sprawozdaniu, gdzie je wykazać? zakup na raty telefonu czy musi być zaprezentowany? pojęcie krótko, długoterminowe w sprawozdaniach z operacji finansowych;- pojęcie wartości nominalnej zobowiązania;
 1. Na co zwrócić uwagę, przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych, aby ustrzec kierownika jednostki od czynu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.