PROWADZĄCY:

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy oraz przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Doświadczona trenerka, prowadząca szkolenia podnoszące kwalifikacje pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

PROGRAM:

 1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
 2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego. 
 3. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 
 4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem.
 5. Definicja rzemieślnika
 6. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu – kwalifikacje
 7. Przyznawanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom będącym i niebędącym przedsiębiorcami.
 8. Spadkobiercy a prawo do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.
 9. Zmiana pracodawcy, przejęcie pracowników a prawo do dofinansowania
 10. Omówienie warunków, jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, w oparciu o najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.
 11. Wysokość dofinansowania. 
 12. Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie. Wymogi formalne.
 13. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia.
 14. Jak stosować przepisy Kpa w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia?
 15. Doręczenia elektroniczne – zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.
 16. Obowiązki podmiotów publicznych na gruncie ustawy o doręczeniach elektronicznych , przepisy przejściowe, kiedy obejmą jst.
 17. Terminy załatwiania spraw i ich przedłużanie- zmiany w kpa
 18. Wszczęcie postępowania administracyjnego- zmiany w kpa
 19. Postępowanie dowodowe. 
 20. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przyznawania dofinansowania do kosztów kształcenia. Jak prawidłowo konstruować decyzje? Uzasadnienie decyzji jako ważny jej element. Prawo do zrzeczenia się odwołania. 
 21. Metryka sprawy administracyjnej do decyzji przyznających dofinansowanie.
 22. Pomoc de minimis. Wypełnianie formularza. Zaświadczenia.
 23. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w toku postępowania administracyjnego w sprawie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 
 24. Orzecznictwo w sprawach o dofinansowanie młodocianych.