PROWADZĄCY:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: „Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

PROGRAM:

 1. Rezygnacja z PPK w 2023 r.:
 • Podmioty zobowiązane do zbierania ponownie druków;
 • Termin na ponowną rezygnację z PPK;
 • Skutki przekroczenia terminu na złożenie rezygnacji;
 • Obowiązki pracodawcy związane z rezygnacją z PPK;
 • Forma składania rezygnacji.
  1. Zmiany w rozliczaniu PPK wprowadzone od czerwca 2022 r.:
 • Zmiana definicji podmiotu zatrudniającego;
 • Nowe uprawnienia PIP, w tym nakładanie kar w zakresie nieprawidłowości funkcjonowania PPK;
 • Obowiązki dla mikroprzedsiębiorców w stosunku do PFR;
 • Zawieranie umów o prowadzenie PPK przez osoby 55+ – doprecyzowania zasad;
 • Zmiany terminów na składanie oświadczeń przez uczestnika PPK oraz na składanie deklaracji dotyczących PPK;
 • Ujednolicenie terminu dokonywania wpłat do PPK;
 • Wprowadzenie możliwości wycofania nienależnych wpłat do PPK.
  1. Wyliczanie okresu do zgłoszenia do PPK:
 • ZMIANA TERMINU i wprowadzenie okresu od 14 dni do 10-tego po upływie 3 miesięcy;
 • Kiedy obowiązuje okres 14-dniowy?
 • Jak liczyć okres od dnia zgłoszenia przez osobę zatrudnioną wniosku o objęcie PPK?
 • Zatrudnienie w trakcie miesiąca – zasady wyliczeń;
 • Ponowne zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy – sposoby wyliczania;
 • Zatrudnienie na przełomie roku – co z 3-miesięcznym okresem?
 • Zawarcie umowy cywilnoprawnej a następnie umowy o pracę;
 • Przekształcenie pracodawcy, połączenie, przeniesienie pracownika – sytuacje wyjątkowe.
 1. Naliczanie składek od pracownika:
 • Pojęcie wynagrodzenia brutto;
 • Wynagrodzenie za czas choroby a składka PPK;
 • Zasiłki – czy podlegają PPK?
 • Dodatki do wynagrodzenia, premie a postawa naliczania PPK;
 • Świadczenia w naturze – czy naliczać PPK?
 • Składka obniżona niż 2% – problemy praktyczne;
 • ZMIANA terminu na wpłaty do PPK.
 1. Naliczanie składek od pracodawcy:
 • Sposób wyliczania 1,5%;
 • Wpłata składki w następnym miesiącu a moment uzyskania przychodu z tytułu składki pracodawcy;
 • Zwolnienia pracodawcy z obowiązku wpłaty składek;
 1. Zawarcie i rozwiązanie umowy o prowadzenie PPK a rozliczanie wpłat:
 • Moment zawarcia umowy a pierwsza składka do PPK;
 • ZMIANA – jednolicenie terminu dokonywania wpłat do PPK pierwszej i kolejnych składek do PPK;
 • Wynagrodzenie wypłacane ostatniego dnia miesiąca, do 10-tego, z góry a pobieranie składek do PPK;
 • Pobranie składki od pracownika a wpłata do PPK – przykłady praktyczne;
 • Rezygnacja z PPK w trakcie miesiąca a rozliczenie pobranej składki od pracownika;
 • Dopłata pracownikowi wynagrodzenia w razie rezygnacji – czy możliwe?
 • Data rezygnacji a data wpłat pełnych składek do PPK;
 • Rozwiązanie umowy o pracę a rozliczenie PPK
 1. Naliczanie podatku dochodowego:
 • Zwolnienie z podatku PIT opłaty powitalnej i wpłat rocznych;
 • Część pracodawcy a przychód podatkowy;
 • Moment uzyskania przychodu podatkowego przez pracownika z tytułu wpłat pracodawcy;
 • Przykłady wyliczeń przychodu wg stawki 17%, 32% – zasady wyliczeń;
 • Wykazanie w PIT-11 wpłat dokonywanych przez pracodawcę.
 1. Problemy praktyczne związane z rozliczaniem PPK:
 • Systemy płacowe a program o rozliczania PPK;
 • Dane przekazywane do PPK przez pracodawcę;
 • Korekty wynagrodzenia a wpłaty do PPK;
 • Praca na kilku etatach przez pracownika a wpłaty do PPK;
 • Sposoby kontrolowania wpłat przez organ nadzoru
 • Komornik a wpłaty do PPK;
 • Brak wpłaty – konsekwencje praktyczne
 1. Dyskusja z Uczestnikami.