PROWADZĄCY:

Specjalista-ekspert w dziedzinie finansów samorządowych posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w tym obszarze, w tym zdobyte w regionalnej izbie obrachunkowej oraz na stanowisku skarbnika jednostki samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zdany państwowy egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach SP i JST. Współautor wielu publikacji z dziedziny finansów samorządowych, między innymi „Ustawy o finansach publicznych – Komentarza dla jednostek samorządowych” – w tym autor  komentarza do art. 262 tej ustawy, „Vademecum skarbnika” oraz „Dokumentacji wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych”.

PROGRAM:

I. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU – DANE OGÓLE.

 1. Podstawy prawne opracowania i składania sprawozdań rocznych przez JST w świetle ustawy o finansach publicznych.
 2. Rodzaj i zakres przedmiotowy sprawozdań rocznych przedstawianych przez JST na podstawie ustawy o finansach publicznych.
 3. Różnice w przekazywaniu tych dokumentów do organu stanowiącego JST i do RIO (w tym MIN I MAX dokumentów przesyłanych do RIO).

II. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU za rok 2023.

 1. Elementy składowe oraz szczegółowość sprawozdania rocznego z wykonania budżetu JST.
  w świetle ustawy o finansach publicznych – wprowadzenie
 2. Dane o dochodach i wydatkach budżetu jednostki samorządu terytorialnego – jako podstawowe dane sporządzanego sprawozdania i związane z nimi dylematy.
 3. Dane o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z art. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku budżetowego – jako niezbędny element ustawowy sprawozdania.
 4. Dane o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich – różne rozumienie przez JST stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
 5. Wykaz jednostek budżetowych z art. 223 ustawy o finansach publicznych prowadzący działalność oświatową – jako obligatoryjny element sprawozdania w tych JST, które utworzyły rachunki dochodów i wydatków nimi finansowanych w jednostkach prawa oświatowego.
 6. Inne dane zamieszczane w sprawozdaniu – fakultatywne i obligatoryjne.
 7. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – niezbędne dane i informacje, które musi ona zawierać w świetle ustawy o finansach publicznych, w tym:
 • dane informacji o stanie mienia, dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych i wierzytelnościach, wymagające  przedstawienia w informacji
 • dane o stanie mienia, a dane o zmianach w stanie mienia

8. Zawartość sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 2023 r. wymagana przepisami ustaw odrębnych, w tym związanych z:

 • systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
 • kryzysem energetyczny
 • kryzysem uchodźczym spowodowanym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

9. Obowiązki publikacyjne JST w zakresie sprawozdania rocznego.

10. Główne braki, usterki oraz nieprawidłowe dane sprawozdań rocznych w świetle działalności opiniodawczo-nadzorczej RIO.

11. Główne powody negatywnej oceny wykonania budżetu JST według RIO – przykłady z praktyki.

III. ABSOLUTORIUM W PRAKTYCE SAMORZĄDOWEJ – JAKO PROCEDURA ZAMYKAJĄCA GOSPODARKĘ FINANSOWĄ.

 1. Niezbędne elementy wniosku komisji rewizyjnej.
 2. Zatwierdzanie sprawozdań oraz brak zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
 3. Zapisy uchwały absolutoryjnej.
 4. Problemy z głosowaniem.

IV. TERMINY I ICH CHARAKTER W PROCESIE ZATWIERDZANIA BUDŻETU JST.

V. ROLA RIO W PROCEDURZE ZATWIERDZANIA WYKONANIA BUDŻETU, W TYM OPINIE RIO W PROCESIE WYKONYWANIA BUDŻETU, JEGO ZATWIERDZANIA I UDZIELANIA ABSOLUTORIUM – ICH RODZAJE, SKUTKI ORAZ TERMINY ICH WYDAWANIA.

VI. PODSUMOWANIE, WNIOSKI, PYTANIA, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z PRAKTYKI.