PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Krystyna Gąsiorek – Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie m.in. Klasyfikacja budżetowa 2021.

PROGRAM:

I. Omówienie zmian w sprawozdawczości budżetowej:

  1. Zmiany w formie przekazywania sprawozdań;
  2. Zmiany we wzorach sprawozdań;
  3. Zmiany w instrukcji sporządzania sprawozda.

II. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:

  1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
  2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego.

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:

  1. Forma przekazywania sprawozdań:

–     kiedy dokument elektroniczny,

–     czy zawsze dokument elektroniczny?, czy może być forma papierowa?

  1. Przedstawienie poszczególnych wzorach sprawozdań:

Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:

–    Jak winny być zaprezentowane dane w zakresie m.in.: części oświatowej subwencji ogólnej; danych w paragrafie 001; dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe;

–    dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika

–    w którym sprawozdaniu winny być zaprezentowane;

–     Co prezentujemy w kolumnie „Dochody wykonane”;

–    Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;

Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:

–    prezentowanie danych w zakresie zaangażowania;

–    dane w zakresie zobowiązań;

–    symbol 4990 w sprawozdaniu.

Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

–    paragrafy prezentowanych dochodów w tym zakresie;

–    prezentacje danych w kolumnach w których nie powinny wystąpić.

Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami:

–    kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania.

Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:

–    kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego;

–    udzielone pożyczki z budżetu, a prezentowane dane w sprawozdaniu.

Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych:

–    prezentacja przychodów i kosztów, a jej szczegółowość;

–     prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;

–    prezentacja amortyzacji w sprawozdaniu.

Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego:

–    prezentacja danych w tym sprawozdaniu.

Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.

IV. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:

  1. Forma przekazywania sprawozdań:

–    kiedy dokument elektroniczny,

–    czy zawsze dokument elektroniczny czy może być papierowy.

V. Pytania.