PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Zasady, terminy i forma przekazywania sprawozdań:

 • formy przekazywania sprawozdań jednostkowych:
 • forma przekazywania sprawozdań zbiorczych.

II. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych.

 • Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

–    Jak należy wykazać: część oświatową subwencji ogólnej; dane w paragrafie 001; dochody realizowane przez urzędy skarbowe;

–    Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;

–    Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;

–    Jakie ulgi i zwolnienia prezentujemy w kolumnie „skutki ulg i zwolnień”

 • Rb-28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

–    Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?

–    Kiedy stosować symbol 4990.

 • Rb-28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
 • Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
 • Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
 • Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego

–    prezentowanie lokat;

–    prezentowanie kredytów i pożyczek z art. 89 ust 1 pkt 1 uofp;

Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

–    jak należy prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;

–    prezentowanie amortyzacji w sprawozdaniu.

 • Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:
 • Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;
 • Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;
 • Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych

IV Pytania.