PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:

 1. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i forma ich przekazywania.
 2. Obowiązki kierownika jednostki w zakresie sprawozdawczości.
 3. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-27 S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

 • Jak należy wykazać: część oświatową subwencji ogólnej; dane w paragrafie 001; dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
 • Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;
 • Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;
 • Jakie ulgi i zwolnienia prezentujemy w kolumnie „skutki ulg i zwolnień”

Rb-28 S – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych  jednostki samorządu terytorialnego;

 • Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?
 • Kiedy stosować symbol 4990.

Rb-27 ZZ – sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • w jakich paragrafach prezentujemy dochody w tym zakresie.
 • dane w kolumnie 7 w jednostkowym czy zbiorczym?

Rb-50 – sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania

Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

 • jak należy wykazywać kredyty, pożyczki krótkoterminowe zaciągane i spłacane przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • jak należy wykazać udzieloną pożyczka przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu.
 • jakie lokaty prezentujemy w sprawozdaniu.
 • Rb-30S – sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;
 • jak należy prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;
 • prezentowanie amortyzacji w sprawozdaniu.

Rb-34S – sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego;

Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych.

 1. Zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych.
 2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

 • jak prezentujemy zakup na raty, umowa nienazwana itp. w sprawozdaniu Rb-Z

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

 • Czy depozyty pokazujemy w sprawozdaniu;
 • Jak wykazujemy część oświatowa subwencji w sprawozdaniu za IV kwartał;
 • Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;

 • czy w sprawozdaniu za IV kwartał mogą wystąpić dane w wierszu depozyty.

Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych

 • kiedy sporządzamy sprawozdanie Rb-UZ;
 • jak należy prezentować dane w zakresie części B3 i B4 sprawozdania.

III. Pytania.