PROWADZĄCY: Krystyna Gąsiorek

Ekonomista, ponad 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w Regionalnej Izbie Obrachunkowej była również pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

PROGRAM:

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:

 1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
 2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego, a kiedy w zakresie sprawozdań z operacji finansowych.

II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:

 1. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

 • jak prezentujemy zakup na raty, umowa nienazwana itp. w sprawozdaniu Rb-Z.
 • kiedy instytucja kultury pokazuje dane w części E sprawozdania Rb-Z.

Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych;

 • Czy depozyty pokazujemy w sprawozdaniu;
 • Zaliczki, nadpłaty, refundacje w sprawozdaniu Rb-N.

Rb-ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych;

III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:

 1. Forma przekazywania sprawozdań jednostkowych i ich odbiorcy.
 2. Omówienie poszczególnych wzorów sprawozdań:

Rb-27 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

 • Jak należy wykazać: część oświatową subwencji ogólnej; dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
 • Jak wykazujemy dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika;
 • Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”;
 • Rb-28 S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;
 • Czy zaangażowanie, może być wyższe od planu?
 • Kiedy stosować symbol 4990.

Rb-27 ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • w jakich paragrafach prezentujemy dochody w tym zakresie.
 • dane w kolumnie 7 w jednostkowym czy zbiorczym?

Rb-50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

 • kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania

Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego;

 • jak należy wykazywać kredyty, pożyczki krótkoterminowe zaciągane i spłacane przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • jak należy wykazać udzieloną pożyczka przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu.
 • jakie lokaty prezentujemy w sprawozdaniu.

Rb-30S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych;

 • jak należy prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;
 • prezentowanie amortyzacji w sprawozdaniu.

Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;

IV. Pytania.